O nama

Forum mladih sa invaliditetom (FMI) je organizacija civilnog društva, osnovana u Beogradu 2005. godine, a svoju delatnost obavlja na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

Vizija
Društvo ravnopravnih i aktivnih gradjana u kome su osobe sa invaliditetom osnažene da samostalno žive i odlučuju, u skladu sa potrebama i resursima.

Misija
Želimo da doprinesemo društvenom uključivanju osoba sa invaliditetom, zastupanjem i promovisanjem ljudskih prava, kroz uspostavljanje međusektorskih partnerstava, izgradnju i jačanje neophodnih ljudskih i drugih resursa i kapaciteta.

Forum je uspešno realizovao oko 50 projekata, sa više od 1000 direktnih i do 5000 indirektnih korisnika, koji doprinose razvoju inkluzivnog društva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Organizacija predstavlja i zastupa interese osoba sa invaliditetom u nekoliko oblasti (obrazovanje, zapošljavanje, pristupačnost, preduzetništvo, socijalna politika i socijalna zaštita), omogućavajući poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom i kreiranje jednakih mogućnosti.

Ciljne grupe Foruma su: osobe sa invaliditetom, porodice osoba sa invaliditetom, organizacije civilnog društva, biznis sektor, lokalne samouprave, relevantne institucije: Nacionalna služba za zapošljavanje, Centri za socijalni rad, obrazovne institucije, nadležna Ministarstva. Tokom proteklog perioda, organizacija je izgradila održiva međusektorska partnerstva sa predstavnicima javnog i privatnog sektora u razvoju inovativnih rešenja za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Naš zadatak jeste da afirmišemo položaj osoba sa invaliditetom u okvirima moderne socijalne politike, posmatrajući osobu sa invaliditetom kao ličnost sa svim pravima i potrebama. Želimo jednake mogućnosti za sve, uključujući pravo i na različitost. Naglasak stavljamo na garantovanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom, nediskriminaciju i njihovo puno učešće u društvu.

Glavne oblasti kojima se Forum bavi tokom poslednjih 5 godina (programi i projekti vrednosti do 210.000,00 eura) su:

1. Društvena inkluzija – obrazovanje i zapošljavanje

Forum mladih sa invaliditetom počev od 2008. godine intenzivno radi na zapošljavanju osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada. U tom smislu, kreirali smo program zapošljavanja osoba sa invaliditetom i ostvarili saradnju sa oko 50 kompanija, malih i srednjih preduzeća. Realizacijom programa, omogućili smo zapošljavanje preko 300 osoba sa invaliditetom.
Program zapošljavanja podrazumeva:
1. Organizovanje treninga i radionica za osobe sa invaliditetom za sticanje tzv. »mekih veština« u cilju unapređenja konkurentnosti na tržištu rada i povećanje zapošljivosti, koje omogućavaju uspešnije prilagođavanje radnoj sredini i zahtevima radnog mesta (u toku cele godine).
2. Savetovalište za osobe sa invaliditetom (radi jednom nedeljno u prostorijama FMI, a cilj je informisanje osoba sa invaliditetom i davanje preporuka za različite neformalne oblike obrazovanja (dodatne edukacije, kursevi, seminari), informisanje o načinima pronalaženja posla, pomoć u pronalaženju posla, upis u bazu podataka Foruma mladih sa invaliditetom, davanje praktičnih saveta za proces zapošljavanja)
3. Baza biografija osoba sa invaliditetom koje traže posao
4. Prosleđivanje biografija poslodavcima – predselekcija kandidata
5. Realizacija edukativnog programa za poslodavce – izgradnja i jačanje kapaciteta kompanija za proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom
6. Konsultativne i savetodavne usluge kompaniji u bilo kom segmentu pružanja informacija o kandidatima, načinu intervjuisanja, mogućnostima za radno angažovanje, prilagođavanjima radnog mesta i radnih zadataka
7. Druge vrste savetodavnih usluga kako bi proces zapošljavanja bio što uspešniji

Uz navedeno, ostvarili smo i sledeće rezultate:
– Realizovali smo istraživanje sa 465 zaposlenih osoba sa invaliditetom, 194 nezaposlene osobe sa invaliditetom i 284 poslodavaca koje je doprinelo kreiranju izveštaja o položaju osoba sa invaliditetom na tržištu rada
-Realizovali smo 3 edukativna programa za praćenje ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom u procesu zapošljavanja, koji su uključili 65 učesnika iz 25 opština u Srbiji
– Održali smo 6 javnih debata za izradu preporuka za unapređenje procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom, sa 89 učesnika. 6 tematskih lokalnih koalicija za pitanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom osnovano je u 6 gradova
– Izradili smo Preporuke za unapređenje procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom
– Razvili smo Program za karijerno vođenje mladih sa invaliditetom koji smo realizovali u 4 grada sa 132 učesnika. Program je sertifikovan u Institutu za unapređenje vaspitanja i obrazovanja.
– Osmislili smo program neformalne obuke “Inkluzivna akademija” u cilju jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, koji realizujemo sedmu godinu za redom, i koji je do sada pohađalo 80 osoba sa invaliditetom. Nakon završetka programa, uspešnost u pronalasku posla je 95%.
-Potpisali smo oko 50 ugovora i memoranduma o saradnji sa kompanijama u cilju podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
-Realizovali smo edukativni program u cilju poboljšanja inkluzivnog obrazovanja u srednjim školama, u 5 škola u 5 gradova, u kojima je učestvovalo do 100 učenika.

2. Razvoj i praćenje usluga/servisa podrške za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici

FMI je realizovao aktivnosti koje doprinose uključivanju civilnog društva u sektor društvene inkluzije, povezivanjem i jačanjem postojećih i stvaranjem novih pružaoca usluga u zajednici u oblastima socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja, omogućavajući njihovo omasovljavanje i poboljšanje kvaliteta usluga.
Najvažniji rezultati:
-Razvili smo i realizovali Program za ispunjenje standarda kvaliteta usluga u zajednici sa 60 pružaoca usluga za osobe sa invaliditetom
-Razvili smo i realizovali Program za održiva partnerstva za pružanje usluga u zajednici sa 69 pružalaca usluga
-Dizajnirali smo i održavamo On-line platformu za usluge u zajednici ( www.servisipodrske.info ), sa ciljem da se obezbedi uvid u servise podrške na lokalnom nivou i u njihovu teritorijalnu zastupljenost. Do sada je kreirano više od 40 profila pružaoca usluga, sa do 100 posetilaca mesečno (Platforma je nagrađena kao jedna od 39 inovativnih praksi u svetu za samostalan život osoba sa invaliditetom na četvrtoj Zero Project konferenciji u Beču 2015).
-Sufinansirali smo 5 lokalnih servisa podrške za osobe sa invaliditetom (u gradovima: Leskovac, Požarevac, Beograd, Kikinda i Užice) koji su uključili 109 krajnjih korisnika
-Razvili smo uslugu socijalne zaštite „Porodični savetnik“, sa ciljem prevencije institucionalizacije i izmeštanja korisnika iz ustanova za smeštaj. Porodični savetnik je inovativna usluga u sistemu socijalne zaštite koja kao osnovni cilj ima jačanje porodične rezilijentnosti porodica osoba sa invaliditetom. Svrha usluge je da doprinese očuvanju celovitosti porodice i unapređenju kvaliteta života svih članova u različitim razvojnim fazama porodičnog života.

3. Socijalno preduzetništvo

Forum doprinosi izgradnji kapaciteta za razvoj socijalnih preduzeća, kao i izgradnju uzajamne mreže podrške.
Najvažniji rezultati:
– Realizovali smo “Školu socijalnog preduzetništva” za razvoj socijalnih biznis ideja 5 godina za redom. Školu je do sada pohađalo 63 učesnika. Ukupno je razvijeno 35 biznis planova. 1 socijalnom preduzeću dodelili smo start-up grant.
-Organizovali smo prvi „Sajam socijalnog preduzetništva“ u Beogradu, na kome se predstavilo 42 izlagača i i kroz koji je prošlo preko 500 posetilaca
-Razvili smo program i metodologiju za prvi inkubator za socijalna preduzeća. Na javnom konkursu odabrano je 4 stanara Inkubatora u 2015. godini
– Osnovali smo „Centar za inkluziju, inovaciju i integraciju – In Centar“, kao socijalno preduzeće, koje radi u Beogradu (adresa cara Lazara 5-7).

Pored navedenog, Forum promoviše sport osoba sa invaliditetom i podstiče osobe sa invaliditetom na bavljenje sportom. Kreirali smo i održavamo sajt www.sportskainkluzija.com koji, između ostalog, prezentuje sportske klubove i saveze osoba sa invaliditetom.