O nama

Forum mladih sa invaliditetom (FMI) je organizacija civilnog društva, osnovana u Beogradu 2005. godine.

Vizija

Društvo ravnopravnih i aktivnih gradjana u kome su osobe sa invaliditetom osnažene da samostalno žive i odlučuju, u skladu sa potrebama i resursima.

Misija

Želimo da doprinesemo društvenom uključivanju osoba sa invaliditetom, zastupanjem i promovisanjem ljudskih prava, kroz uspostavljanje međusektorskih partnerstava, izgradnju i jačanje neophodnih ljudskih i drugih resursa i kapaciteta.

Forum je uspešno realizovao oko 40 nacionalnih i lokalnih projekata sa više od 1000 direktnih, i do 5000 indirektnih korisnika, koji doprinose razvoju inkluzivnog društva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Organizacija predstavlja i zastupa interese osoba sa invaliditetom u nekoliko oblasti (obrazovanje, zapošljavanje, pristupačnost, preduzetništvo, socijalna politika i socijalna zaštita), omogućavajući poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom i kreiranje jednakih mogućnosti.

Ciljne grupe Foruma su: osobe sa invaliditetom, porodice osoba sa invaliditetom, organizacije civilnog društva, predstavnici poslovnog sektora, predstavnici lokalnih samouprava, predstavnici relevantnih institucija: Nacionalna služba za zapošljavanje, Centri za socijalni rad, obrazovne institucije, nadležna Ministarstva. Tokom proteklog perioda,  organizacija je izgradila održiva međusektorska partnerstva sa predstavnicima javnog i privatnog sektora u razvoju inovativnih rešenja za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Naš zadatak jeste da afirmišemo položaj osoba sa invaliditetom u okvirima moderne socijalne politike, posmatrajući osobu sa invaliditetom kao ličnost sa svim pravima i potrebama. Želimo jednake mogućnosti za sve, uključujući pravo i na različitost. Naglasak stavljamo na garantovanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom, nediskriminaciju i njihovo puno učešće u društvu.

Glavne oblasti kojima se Forum bavi tokom poslednje 3 godine (programi i projekti vrednosti od 5.000,00 do 110.000,00 eura) su:

  1. Društvena inkluzija obrazovanje i zapošljavanje

Forum realizuje aktivnosti za jačanje individualnih sposobnosti osoba sa invaliditetom za zapošljavanje, doprinoseći unapređenju znanja i veština. Sa druge strane, Forum realizuje program za poslodavce, umanjujući predrasude i kreirajući prilike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Najvažniji rezultati:

– Realizovali smo istraživanje sa 465 zaposlenih osoba sa invaliditetom, 194 nezaposlene osobe sa invaliditetom i 284 poslodavaca koje je doprinelo kreiranju izveštaja o položaju osoba sa invaliditetom na tržištu rada

– Realizovali smo 3 edukativna programa za praćenje ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom u procesu zapošljavanja, koji su uključili 65 učesnika iz 25 opština u Srbiji

– Održali smo 6 javnih debata za izradu preporuka za unapređenje procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom, sa 89 učesnika. 6 tematskih lokalnih koalicija za pitanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom osnovano je u 6 gradova

– Izradili smo Preporuke za unapređenje procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom

– Razvili smo Program za karijerno vođenje mladih sa invaliditetom koji smo realizovali u 4 grada sa 132 učesnika. Program je sertifikovan u Institutu za unapređenje vaspitanja i obrazovanja

– Posedujemo bazu kandidata koji traže posao i povezujemo ih sa poslodavcima

– Osmislili smo program neformalne obuke “Inkluzivna akademija” u cilju jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, koji realizujemo četvrtu godinu za redom, i koji je do sada pohađalo 50 osoba sa invaliditetom. Nakon završetka programa, uspešnost u pronalasku posla je 95%.

– Potpisali smo 20 ugovora sa kompanijama u cilju podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Do 150 osoba sa invaliditetom je zaposleno posredstvom naše organizacije.

– Realizovali smo 16 edukacija za poslodavce u cilju smanjenja predrasuda i stereotipa prema osobama sa invaliditetom kao zaposlenima i upoznavanju sa sposobnostima i mogućnostima osoba sa invaliditetom

-Realizovali smo edukativni program u cilju poboljšanja inkluzivnog obrazovanja u srednjim školama, u 5 škola u 5 gradova, u kojima je učestvovalo do 100 učenika.

U 2016. godini, realizacijom programa zapošljavanja osoba sa invaliditetom ostvarili smo sledeće rezultate:

1) 134 učesnika (osoba sa invaliditetom) obuka i radionica za sticanje dodatnih znanja i veština, u cilju unapređenja konkurentnosti na tržištu rada (sticanje tzv »mekih veština« koje omogućavaju uspešnije prilagođavanje radnoj sredini i radnom mestu)

2) 68 direktnih korisnika usluga Savetovališta ( Savetovalište radi jednom nedeljno u prostorijama FMI, a cilj je informisanje osoba sa invaliditetom i davanje preporuka za različite neformalne oblike obrazovanja (dodatne edukacije, kursevi, seminari), informisanje o načinima pronalaženja posla, pomoć u pronalaženju posla, upis u bazu podataka Foruma mladih sa invaliditetom, davanje praktičnih saveta za proces zapošljavanja)

3) 108 novoprijavljenih osoba sa invaliditetom u bazu FMI koje traže posao

4) 27 poslodavaca kojima je pružena savetodavna podrška u zapošljavanju osoba sa invaliditetom, uključujući predselekciju kandidata za zapošljavanje

5) 88 biografija iz baze FMI poslato poslodavcima

6) 27 osoba sa invaliditetom zaposleno

     2. Razvoj i praćenje usluga/servisa podrške za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici

FMI je realizovao aktivnosti koje doprinose uključivanju civilnog društva u sektor društvene inkluzije, povezivanjem i jačanjem postojećih i stvaranjem novih pružaoca usluga u zajednici u oblastima socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja, omogućavajući njihovo omasovljavanje i poboljšanje kvaliteta usluga.

Najvažniji rezultati:

-Razvili smo i realizovali Program za ispunjenje standarda kvaliteta usluga u zajednici sa 60 pružaoca usluga za osobe sa invaliditetom

-Razvili smo i realizovali Program za održiva partnerstva za pružanje usluga u zajednici sa 69 pružalaca usluga

-Dizajnirali smo i održavamo On-line platformu za usluge u zajednici ( www.servisipodrske.info ),  sa ciljem da se obezbedi  uvid u servise podrške na lokalnom nivou i u njihovu teritorijalnu zastupljenost. Do sada je kreirano više od  40 profila pružaoca usluga, sa do 100 posetilaca mesečno (Platforma je nagrađena  kao jedna od 39 inovativnih praksi u svetu za samostalan život osoba sa invaliditetom na četvrtoj Zero Project konferenciji u Beču 2015).

-Sufinansirali smo 5 lokalnih servisa podrške za osobe sa invaliditetom (u gradovima: Leskovac, Požarevac, Beograd, Kikinda i Užice) koji su uključili 109 krajnjih korisnika

-Razvili smo uslugu socijalne zaštite „Porodični savetnik“, sa ciljem prevencije institucionalizacije i izmeštanja korisnika iz ustanova za smeštaj. Porodični savetnik je inovativna  usluga u sistemu socijalne zaštite koja kao osnovni cilj ima jačanje porodične rezilijentnosti porodica osoba sa invaliditetom. Svrha usluge je da doprinese očuvanju celovitosti porodice i unapređenju kvaliteta života svih članova u različitim razvojnim fazama porodičnog života.

        3. Socijalno preduzetništvo

Forum doprinosi izgradnji kapaciteta za razvoj socijalnih preduzeća, kao i izgradnju uzajamne mreže podrške. Najvažniji rezultati:

– Realizovali smo “Školu socijalnog preduzetništva” za razvoj socijalnih biznis ideja 4 godine za redom. Školu je do sada pohađalo 63 učesnika. Ukupno je razvijeno 35 biznis planova.  1 socijalnom preduzeću dodelili smo start-up grant.

-Organizovali smo prvi „Sajam socijalnog preduzetništva“ u Beogradu, na kome se predstavilo 42 izlagača i i kroz koji je prošlo preko 500 posetilaca

-Razvili smo program i metodologiju za prvi inkubator za socijalna preduzeća. Na javnom konkursu odabrano je 4 stanara Inkubatora u 2015. godini

       4. Sportska inkluzija

Pored navedenog, Forum promoviše sport osoba sa invaliditetom i podstiče osobe sa invaliditetom na bavljenje sportom. Kreirali smo i održavamo sajt www.sportskainkluzija.com koji, između ostalog, prezentuje sportske klubove i saveze osoba sa invaliditetom.