O nama

Forum mladih sa invaliditetom (FMI) je organizacija civilnog društva, osnovana u Beogradu 2005. godine, a svoju delatnost obavlja na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

Vizija
Društvo ravnopravnih i aktivnih gradjana u kome su osobe sa invaliditetom osnažene da samostalno žive i odlučuju, u skladu sa potrebama i resursima.

Misija
Želimo da doprinesemo društvenom uključivanju osoba sa invaliditetom, zastupanjem i promovisanjem ljudskih prava, kroz uspostavljanje međusektorskih partnerstava, izgradnju i jačanje neophodnih ljudskih i drugih resursa i kapaciteta.

Forum je uspešno realizovao oko 70 projekata, sa više od 2 500 direktnih korisnika, koji doprinose razvoju inkluzivnog društva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Organizacija predstavlja i zastupa interese osoba sa invaliditetom u nekoliko oblasti (obrazovanje, zapošljavanje, pristupačnost, preduzetništvo, socijalna politika i socijalna zaštita), omogućavajući poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom i kreiranje jednakih mogućnosti.

Ciljne grupe Foruma su: osobe sa invaliditetom, porodice osoba sa invaliditetom, organizacije civilnog društva, biznis sektor, lokalne samouprave, relevantne institucije: Nacionalna služba za zapošljavanje, Centri za socijalni rad, obrazovne institucije, nadležna Ministarstva. Tokom proteklog perioda, organizacija je izgradila održiva međusektorska partnerstva sa predstavnicima javnog i privatnog sektora u razvoju inovativnih rešenja za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Naš zadatak jeste da afirmišemo položaj osoba sa invaliditetom u okvirima moderne socijalne politike, posmatrajući osobu sa invaliditetom kao ličnost sa svim pravima i potrebama. Želimo jednake mogućnosti za sve, uključujući pravo i na različitost. Naglasak stavljamo na garantovanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom, nediskriminaciju i njihovo puno učešće u društvu.

Glavne oblasti kojima se Forum bavi su:

1. Društvena inkluzija – obrazovanje i zapošljavanje

Forum mladih sa invaliditetom počev od 2008. godine intenzivno radi na zapošljavanju osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada. U tom smislu, kreirali smo program zapošljavanja osoba sa invaliditetom i ostvarili saradnju sa oko 60 kompanija, malih i srednjih preduzeća. Realizacijom programa, omogućili smo zapošljavanje preko 300 osoba sa invaliditetom.
Program zapošljavanja podrazumeva:
1. Organizovanje treninga i radionica za osobe sa invaliditetom za sticanje tzv. »mekih veština« u cilju unapređenja konkurentnosti na tržištu rada i povećanje zapošljivosti, koje omogućavaju uspešnije prilagođavanje radnoj sredini i zahtevima radnog mesta (u toku cele godine).
2. Savetovalište za osobe sa invaliditetom (radi jednom nedeljno u prostorijama FMI, a cilj je informisanje osoba sa invaliditetom i davanje preporuka za različite neformalne oblike obrazovanja (dodatne edukacije, kursevi, seminari), informisanje o načinima pronalaženja posla, pomoć u pronalaženju posla, upis u bazu podataka Foruma mladih sa invaliditetom, davanje praktičnih saveta za proces zapošljavanja)
3. Baza biografija osoba sa invaliditetom koje traže posao
4. Prosleđivanje biografija poslodavcima – predselekcija kandidata
5. Realizacija edukativnog programa za poslodavce – izgradnja i jačanje kapaciteta kompanija za proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom
6. Konsultativne i savetodavne usluge kompaniji u bilo kom segmentu pružanja informacija o kandidatima, načinu intervjuisanja, mogućnostima za radno angažovanje, prilagođavanjima radnog mesta i radnih zadataka
7. Druge vrste savetodavnih usluga kako bi proces zapošljavanja bio što uspešniji

Uz navedeno, ostvarili smo i sledeće rezultate:

– Organizovali smo program prekvalifikacije za IT za osobe sa invaliditetom, u saradji sa Kancelarijom za IT i eUpravu i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)
– Uspostavili smo inovativnu uslugu profilisanje za tržište rada 2019. godine, kada je uslugu koristilo 80 osoba sa invaliditetom
– Realizovali smo o položaju osoba sa invaliditetom na tržištu rada i preprekama za zapošljavanje, na uzorku od 200 osoba sa invaliditetom i 100 poslodavaca u 4 grada, Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu  (2019.)
– Organizovali smo radnu praksu za 25 mladih sa invaliditetom u 17 različitih kompanija
– Organizovali smo radionice za osnaživanje mladih sa invaliditetom na tržištu rada koje je pohađalo 90 mladih sa invaliditetom
– Realizovali smo aktivnosti u cilju unapređenja znanja i veština mladih sa invaliditetom o digitalnoj i medijskoj pismenosti
– Realizovali smo aktivnosti u cilju unapređenja znanja i svesti medija o položaju mladih sa invaliditetom u društvu i načinu adekvatnog izveštavanja
– Realizovali smo aktivnosti u cilju unapređenja znanja i svesti udruženja mladih i za mlade o položaju mladih sa invaliditetom u društvu i organizovanja  podrške za uključivanje mladih sa invalidititom u aktivnosti udruženja
– Realizovali smo istraživanje na temu građanskog aktivizma i digitalne pismenosti mladih sa invaliditetom, na uzorku od 298 osoba u 19 gradova/opština (2018.)
– Realizovali smo istraživanje sa 465 zaposlenih osoba sa invaliditetom, 194 nezaposlene osobe sa invaliditetom i 284 poslodavaca koje je doprinelo kreiranju izveštaja o položaju osoba sa invaliditetom na tržištu rada (2013.)
– Realizovali smo 3 edukativna programa za praćenje ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom u procesu zapošljavanja, koji su uključili 65 učesnika iz 25 opština u Srbiji
– Održali smo 6 javnih debata za izradu preporuka za unapređenje procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom, sa 89 učesnika. 6 tematskih lokalnih koalicija za pitanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom osnovano je u 6 gradova
– Razvili smo Program za karijerno vođenje mladih sa invaliditetom koji smo realizovali u 4 grada sa 132 učesnika. Program je sertifikovan u Institutu za unapređenje vaspitanja i obrazovanja.
– Osmislili smo program neformalne obuke “Inkluzivna akademija” u cilju jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, koji realizujemo sedmu godinu za redom, i koji je do sada pohađalo 80 osoba sa invaliditetom. Nakon završetka programa, uspešnost u pronalasku posla je 95%.
-Potpisali smo oko 50 ugovora i memoranduma o saradnji sa kompanijama u cilju podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
-Realizovali smo edukativni program u cilju poboljšanja inkluzivnog obrazovanja u srednjim školama, u 5 škola u 5 gradova, u kojima je učestvovalo do 100 učenika

2. Razvoj i praćenje usluga/servisa podrške za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici

FMI je realizovao aktivnosti koje doprinose uključivanju civilnog društva u sektor društvene inkluzije, povezivanjem i jačanjem postojećih i stvaranjem novih pružaoca usluga u zajednici u oblastima socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja, omogućavajući njihovo omasovljavanje i poboljšanje kvaliteta usluga.
Najvažniji rezultati:
-Razvili smo i realizovali Program za ispunjenje standarda kvaliteta usluga u zajednici sa 60 pružaoca usluga za osobe sa invaliditetom
-Razvili smo i realizovali Program za održiva partnerstva za pružanje usluga u zajednici sa 69 pružalaca usluga
-Sufinansirali smo 5 lokalnih servisa podrške za osobe sa invaliditetom (u gradovima: Leskovac, Požarevac, Beograd, Kikinda i Užice) koji su uključili 109 krajnjih korisnika
-Razvili smo uslugu socijalne zaštite „Porodični savetnik“, sa ciljem prevencije institucionalizacije i izmeštanja korisnika iz ustanova za smeštaj. Porodični savetnik je inovativna usluga u sistemu socijalne zaštite koja kao osnovni cilj ima jačanje porodične rezilijentnosti porodica osoba sa invaliditetom. Svrha usluge je da doprinese očuvanju celovitosti porodice i unapređenju kvaliteta života svih članova u različitim razvojnim fazama porodičnog života.

3. Socijalno preduzetništvo

Forum doprinosi izgradnji kapaciteta za razvoj socijalnih preduzeća, kao i izgradnju uzajamne mreže podrške.
Najvažniji rezultati:
– Realizovali smo “Školu socijalnog preduzetništva” za razvoj socijalnih biznis ideja 5 godina za redom. Školu je do sada pohađalo 63 učesnika. Ukupno je razvijeno 35 biznis planova. Dodelili smo jedan start-up grant za najbolje napisani biznis plan.
-Organizovali smo „Sajam socijalnog preduzetništva“ 2013. u Beogradu, na kome se predstavilo 42 izlagača i i kroz koji je prošlo preko 500 posetilaca
-Razvili smo program i metodologiju za prvi inkubator za socijalna preduzeća. Na javnom konkursu odabrano je 4 stanara Inkubatora u 2015. godini

Pored navedenog, Forum promoviše i sport osoba sa invaliditetom i podstiče osobe sa invaliditetom na aktivno bavljenje sportom.