Projekti

Radna praksa za mlade sa invaliditetom

Naziv projekta: Radna praksa za mlade sa invaliditetom

Donator: Ministarstvo omladine i sporta

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Vreme trajanja projekta: jun 2021-decembar 2021.

Cilj projekta: Cilj projekta je primena održivog modela radne prakse koji će omogućiti unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada.

Organizacija radnih praksi je izvrstan okvir za razvoj veština, znanja, kvalifikacija mladih sa invaliditetom neophodnih za unapređenje njihove konkurentnosti na tržištu rada, a samo veća konkurentnost i posledično bolja pozicija na tržištu rada vode ka rastu potencijala za zapošljivost. Zaposlenje (i svi benefiti koje donosi) osoba sa invaliditetom je ključan faktor njihove društvene produktivnosti.

Pored toga, poslodavci će biti u prilici da se edukuju o procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Kroz neposredne kontakte sa osobama sa invaliditetom, poslodavci će biti osnaženi i motivisani da zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada

Naziv projekta: Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada

Donator: Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Vreme trajanja projekta: april 2021-mart 2022.

Cilj programa: unapređenje zapošljivosti i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kroz implementaciju praktičkih mehanizama podrške i individualnog rada sa osobama sa invaliditetom, kao i sa poslodavcima, u procesu zapošljavanja.

Program zapošljavanja u 2020. god će pored već redovnih godišnjih aktivnosti imati i inovaciju, koja se ogleda u organizovanju radionica za psihosocijalnu rehabilitaciju i profilisanje korisnika za tržište rada, koji će omogućiti procenu kapaciteta za uključivanje na tršište rada, podršku u prihvatanju invaliditeta, izbor profesionalnih ciljeva i unapređenje funkcionalne efikasnosti.

Aktivnosti:

 1. Savetovalište za proces zapošljavanja
 2. Psihosocijalna rehabilitacija i profilisanje za tržište rada
 3. Realizacija obuka za unapređenje kompetencija osoba sa invaliditetom za tržište rada
 4. Izrada biografije i priprema za razgovor za posao
 5. Kurs engleskog jezika
 6. 6.Savetodavna podrška poslodavcima u procesu selekcije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom

 

Podrška jačanju institucionalnih kapaciteta NSZ u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Naziv projekta:Podrška jačanju institucionalnih kapaciteta NSZ u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Donator: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije 

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Saradnici: Nacionalna služba za zapošljavanje 

Vreme trajanja projekta: avgust 2020-avgust 2021.

Cilj programa: Povećanje zapošljivosti mladih sa invaliditetom, kroz jačanje kapaciteta NSZ za primenu socijalnog modela prilikom procene radne sposbnosti, kao i ocene mogućnosti i  kapaciteta nezaposlenih osoba sa invaliditetom.

Glavne aktivnosti:

 • Izrada smernica za savetnike NSZ za primenu socijalnog modela u proceni radne sposobnosti mladih sa invaliditetom.
 • Realizacija obuke za savetnike NSZ za primenu socijalnog modela u proceni radne sposobnosti mladih sa invaliditetom.

Podrška poslodavcima za povećanje zapošljivosti mladih sa invaliditetom

Naziv projekta: Podrška poslodavcima za povećanje zapošljivosti mladih sa invaliditetom

Donator: NIRAS-IP Consult GmbH Beograd (“E2E – Znanjem do posla”)

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Vreme trajanja projekta: jul 2020 – jun 2021.

Glavni cilj projekta je set usluga poslodavcima kao podrška u zapošljavanju osoba sa invaliditetom kao i radu sa klijentima sa invaliditetom.

Forum mladih sa invaliditetom pruža podršku poslodavcima, radnicima sa invaliditetom i kreatorima javnih politika kako bi se što bolje pronašli, prepoznali, uklopili i međusobno podržali u zajedničkom cilju da stvore dodatnu vrednost, obezbede plaćeni posao za radnike sa invaliditetom, osposobe poslodavce za podršku radnom angažovanju žena i muškaraca sa invaliditetom i doprinesu samostalnom životu osoba sa invaliditetom i jačoj povezanosti zajednice.

Ovaj inovativni model podrške finansira se kroz partnerstvo javnog i privatnog sektora, uz stručnu podršku Foruma mladih sa invaliditetom kao posrednika, savetnika i facilitatora.

IT prekvalifikacija za osobe sa invaliditetom

Naziv projekta: IT prekvalifikacija za osobe sa invaliditetom

Donator: Ujedinjene nacije za razvoj (UNDP)

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Saradnici: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Vreme trajanja projekta: septembar 2019 – maj 2020.

Cilj programa jeste razvoj znanja, veština i kompetencija osoba sa invaliditetom za zapošljavanje u IT sektoru, realizacijom programa obuke za osnove veb programiranja i sticanje praktičnog iskustva kroz program prakse.

Program se sastoji iz sledećih tematskih celina:

 • Osnovni principi programiranja;
 • WORDPRESS;
 • Web programiranje;
 • Web aplikacije.

Jačanje institucionalnih kapaciteta Nacionalne službe za zapošljavanje u procesu zapošljavanja mladih sa invaliditetom

Naziv projekta: Jačanje institucionalnih kapaciteta Nacionalne službe za zapošljavanje u procesu zapošljavanja mladih sa invaliditetom

Donator: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Saradnici: Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije

Vreme trajanja projekta: avgust 2019-decembar 2019.

Cilj projekta je da doprinese razvoju i održivosti modela zapošljavanja osoba sa invaliditetom kroz izradu smernica za jačanje podrške nezaposlenim osobama sa invaliditetom.

Glavne aktivnosti:

 • Izrada priručnika za savetnike Nacionalne službe za zapošljavanje za personalizovaniju podršku mladima sa invaliditetom
 • Radionice sa savetnicima za svakodnevnu primenu ovog priručnika za rad sa mladima sa invaliditetom

Povećanje zapošljivosti mladih sa invaliditetom kroz podršku poslodavcima

Naziv projekta: Povećanje zapošljivosti mladih sa invaliditetom kroz podršku poslodavcima

Donator: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partneri: Delta Holding

Saradnici: Unija poslodavaca

Vreme trajanja projekta: avgust 2019-decembar 2019.

Cilj projekta je povećanje zapošljivosti  mladih sa invaliditetom, na inkluzivan i održiv način,  kroz razvoj paketa podrške poslovnom sektoru.

Glavne aktivnosti:

 • Razvoj paketa  usluga za poslodavce
 • Testiranje paketa usluga za poslodavce
 • Redizajn paketa  usluga za poslodavce
 • Promocija paketa mera podrške

Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada

Naziv projekta: Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada

Donator: Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Vreme trajanja projekta: april 2019-mart 2020.

Opšti cilj projekta je unapređenje zapošljivosti i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kroz implementaciju praktičkih mehanizama podrške i individualnog rada sa osobama sa invaliditetom, kao i sa poslodavcima, u procesu zapošljavanja.

Namera ovog programa jeste unapređenje zapošljivosti osoba sa invaliditetom. Kroz realizaciju edukativnih treninga (radionice za radnu aktivaciju i obuke za  unapređenje kompetencija na tržištu rada), kursa računara i engleskog jezika, kao i direktnim savetovanjem za proces zapošljavanja, program direktno doprinosi unapređenju kvalifikacija osoba sa invaliditetom, jačanju samopouzdanja i poboljšanju položaja na tržištu rada. Sa druge strane, edukacijom poslodavaca i stručnom podrškom u zapošljavanju osoba sa invaliditetom, projekat doprinosi uklanjanju predrasuda i promeni stava prema radnim sposobnostima osoba sa invaliditetom.

Ovakav pristup omogućiće da osobe sa invaliditetom postanu aktivni u potrazi zaposlenja, da budu konkurentniji na tržištu rada, dok će poslodavci biti podstaknuti na zapošljavanje i senzibilisani za rad sa osobama sa različitim vrstama invaliditeta.

Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom

Naziv projekta: Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom

Donator: Ministarstvo finansija Republike Srbije (EU konkurs Development of innovative, integrated youth tailored services and social inclusion models, IPA 2014)

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partneri: Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije, Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Vreme trajanja projekta:decembar 2018-decembar 2020.

Cilj projekta je unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom, putem kreiranja i realizacije paketa mera i usluga, kao i jačanjem socijalne inkluzije na tržištu rada.

Glavne aktivnosti:

 • Realizacija istraživanja o položaju dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom i tržišta rada
 • Dizajniranje paketa mera u cilju unapređenja zapošljivosti, kroz proces profilisanja i direktnog kontinuiranog rada sa korisnicima
 • Realizacija obuke profesionalaca za direktan rad sa korisnicima, putem realizacije paketa mera za profilisanje korisnika
 • Psiho-socijalna podrška korisnicima – soft skills trening
 • Obuke za dokvalifikacije/prekvalifikacije korisnika
 • Realizacija treninga za biznis sektor
 • Realizacija mera podrške poslodavcima za radnu integraciju osoba sa invaliditetom

Radna praksa za mlade sa invaliditetom

Naziv projekta: Radna praksa za mlade sa invaliditetom

Donator: Ministarstvo omladine i sporta

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partneri: Centar za inkluziju, inovaciju i integraciju- In Centar

Vreme trajanja projekta: septembar 2018-januar 2019.

Cilj projekta je dizajn i primena održivog modela radne prakse za mlade sa invaliditetom koji će omogućiti unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom u privatnom sektoru.

Svrha projekta je unapređenje uslova za zapošljavanje mladih sa invaliditetom, unapređenjem konkurentnosti mladih sa invaliditetom i osnaživanjem kapaciteta poslodavaca za inkluzivnost u zapošljavanju, kreirajući održivi model međusektorske saradnje za zapošljavanje mladih sa invaliditetom.

Projektnim aktivnostima kreiraće se mehanizmi koji će predstavljati podršku za zapošljavanje mladih sa invaliditetom u nekoliko aspekata. Kroz neformalnu edukaciju i radnu praksu, mladi sa invaliditetom će unaprediti svoja znanja i veštine što će ih osnažiti za tržište rada i poboljšati vezu između obrazovanja i zapošljavanja. Sa druge strane, poslodavci su senzibilisani i edukovani za proces zapošljavanja mladih sa invaliditetom, a neposredni kontakti poslodavaca i mladih sa invaliditetom će doprineti motivisanju poslodavaca koji do sada nisu zapošljavali osobe sa invaliditetom, da započnu sa zapošljavanjem. Krajnji efekti projekta je zapošljavanje mladih sa invaliditetom.

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom putem realizacije programa za zapošljavanje

Naziv projekta: Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom putem realizacije programa za zapošljavanje

Donator: Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Vreme trajanja projekta: oktobar 2018-mart 2019

Opšti cilj projekta je unapređenje zapošljivosti osoba sa invaliditetom, kroz realizaciju programa podrške osobama sa invaliditetom i poslodavcima, uključujući edukaciju, savetovanje i posredovanje u zapošljavanju.

Namera ovog projekta jeste unapređenje zapošljivosti osoba sa invaliditetom. Kroz realizaciju edukativnih programa (radionice za radnu aktivaciju i obuke za  unapređenje kompetencija na tržištu rada), kao i direktnim savetovanjem za proces zapošljavanja, projekat direktno doprinosi unapređenju kvalifikacija osoba sa invaliditetom, jačanju samopouzdanja i poboljšanju položaja na tržištu rada. Sa druge strane, edukacijom poslodavaca i stručnom podrškom u zapošljavanju osoba sa invaliditetom, projekat doprinosi uklanjanju predrasuda i promeni stava prema radnim sposobnostima osoba sa invaliditetom.

Ovakav pristup omogućiće da osobe sa invaliditetom postanu aktivni u potrazi zaposlenja, da budu konkurentniji na tržištu rada, dok će poslodavci biti podstaknuti na zapošljavanje i senzibilisani za rad sa osobama sa različitim vrstama invaliditeta.

Škola liderskih veština za mlade sa invaliditetom

Naziv projekta: Škola liderskih veština za mlade sa invaliditetom

Donator: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partneri: Institut za javnu politiku

Vreme trajanja projekta: oktobar 2018-maj 2019.

Ideja projekta je rezultat angažovanja Foruma mladih sa invaliditetom u oblasti unapređenja kvaliteta života mladih sa invaliditetom. Projekat će doprineti osnaživanju mladih sa invaliditetom, direktnim jačanjem njihovih potencijala, kako bi postali aktivni, ostvarili uticaj u društvu i kreirali vitalne društveno-ekonomske promene. Ovo će se postići realizacijom dva programa: treninga za razvoj liderskih veština i treninga za razvoj digitalnih veština, koji će omogućiti izgradnju kritičkog mišljenja, sticanje modernih veština i ostvarenje direktnog uticaja u lokalnoj zajednici.

Glavni cilj Škole jeste jačanje liderskih potencijala mladih sa invaliditetom kao pokretača promena, omogućavajući im da preuzmu aktivnu ulogu u razvoju svojih lokalnih zajednica. Škola predstavlja edukativno-radioničarski program sastavljen od 3 modula, u trajanju od po 3 dana svaki, pri čemu će svaki modul biti realizovan jednom mesečno. Moduli će biti interaktivnog karaktera, a u periodu između modula, učesnici će dobijati konkretne zadatke koje će biti u obavezi da realizuju. Ukupan period realizacije Škole je 4 meseca.

Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom

Naziv projekta: Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partneri: Udruženje studenata sa hendikepom, Secons – grupa za razvojnu inicijativu, Udruženje za mlade Srbije

Vreme trajanja projekta: januar 2018 – jun 2020.

Cilj projekta je unapređenje građanske participacije mladih sa invaliditetom/hendikepom putem razvoja digitalne i medijske pismenosti.

Projekat će mladima sa invaliditetom/hendikepom omogućiti sticanje znanja i veština u oblasti digitalne i medijske pismenosti, ponuditi obuke za razvoj liderskih veština kako bi ova grupa mladih ljudi ponela epitet aktivnih građana i građanki i doprinela rešavanju problema u zajednici, pospešiti rast i razvoj udruženja za mlade u oblasti društvenog uključivanja, a u cilju angažovanja mladih sa invaliditetom/hendikepom kao digitalno i medijski pismenih osoba, u svojstvu promotera omladinskog rada i kreatora medijskog sadržaja, ali i jačati kapacitete medija za kvalitetno i odgovorno novinarstvo kroz širenje svesti podrške mladima sa invaliditetom/hendikepom u kontekstu pozitivnog razvoja, kritičkog pristupa i primera dobrih praksi. Aktivnostima će prethoditi istraživanje na temu digitalne pismenosti mladih sa invaliditetom/hendikepom, koje predstavlja prvo istraživanje ovog tipa za datu ciljnu grupu u Srbiji.

Radna praksa za mlade sa invaliditetom

Naziv projekta: Radna praksa za mlade sa invaliditetom

Donator: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partner: Delta Holding d.o.o.

Vreme trajanja projekta: septembar 2017 – jun 2018.

Cilj projekta je unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom kroz razvoj i primenu programa radne prakse.

Glavne aktivnosti:

 • Izrada procedura za praksu za mlade sa invaliditetom  kao preduslov za uspešnu realizaciju programa radne prakse
 • 2 treninga za poslodavce: a) Primena inkluzivnih procedura u procesu zapošljavanja/organizovanja radne prakse za mlade sa invaliditetom b) Trening za mentore kao preduslov smanjenja predrasuda i uspešno uključivanje mladih sa invaliditetom u svet rada
 • Trening za 15 odabranih praktikanata sa invaliditetom za sticanje mekih veština i veština samozastupanja za uspešno uključivanje u svet rada
 • Realizacija radne prakse (3 meseca)

Kodifikacija procedura kao preduslov za skaliranje

Inkluzivna akademija

Naziv programa: Inkluzivna akademija

Partneri u kreiranju i implementaciji programa: Forum mladih sa invaliditetom i Societe Generale banka

Vreme trajanja programa: mart 2017 – septembar 2017; decembar 2015 – jun 2016; oktobar 2014 – maj 2015; oktobar 2013 – jun 2014; oktobar 2012 – jun 2013; novembar 2011 – jun 2012.

Program „Inkluzivna akademija“ realizuju Forum mladih sa invaliditetom i Societe Generale banka od kraja 2011. godine, a nastao je kao odgovor na potrebu za osnaživanjem osoba sa invaliditetom na tržištu rada, unapređenje kompetencija i jačanje konkurentnosti. Inkluzivna akademija predstavlja prvi projekat profesionalne integracije i dokvalifikacije osoba sa invaliditetom u Srbiji koji sprovodi kompanija u saradnji sa udruženjem građana.

Aktivnosti u realizaciji programa za cilj imaju unapređenje znanja i veština osoba sa invaliditetom, kroz edukativne programe i radionice, koje kao volonteri sprovode zaposleni Societe Generale Banke, kao i tim Foruma mladih sa invaliditetom. Ovakvim konceptom edukacije, uz besplatne kurseve engleskog jezika i računara, zainteresovane osobe sa invaliditetom dobijaju mogućnost profesionalnog usavršavanja i dokvalifikacije, a ujedno i povećavaju svoje šanse za zapošljavanje. Mnogi polaznici zahvaljujući ovom programu dobijaju mogućnost radne prakse u banci, a veliki broj polaznika nakon završetka programa obuke pronalazi zaposlenje.

Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom

Naziv projekta: Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom 

Donator: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partner: Centar za istraživanje i razvoj društva „IDEAS“

Vreme trajanja projekta: jul 2016 – mart 2017.

Projekat se bavio razvojem i unapređenjem usluge „Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom“, kroz koju se pruža podrška porodicama koje imaju člana sa invaliditetom, a kako bi se unapredile kompetencije porodice da zadovolji potrebe svog člana, unapredilo funkcionisanje porodice i učinila dostupnijom podrška zajednice.

U pitanju je inovativna  usluga u sistemu socijalne zaštite koju je Forum mladih sa invaliditetom razvio u partnerstvu sa udruženjem građana “Ideas” koja za osnovni cilj ima jačanje porodične rezilijentnosti porodica osoba sa invaliditetom, bez obzira da li se radi o porodici sa detetom sa razvojnim teškoćama ili o porodici koja ima odraslog člana sa invaliditetom. Svrha usluge je da doprinese očuvanju celovitosti porodice i unapređenju kvaliteta života svih članova u različitim razvojnim fazama porodičnog života.

Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju – podrška mladima sa invaliditetom

Naziv projekta:  Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju – podrška mladima sa invaliditetom

Donator: Ministarstvo omladine i sporta

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Saradnici: Nacionalna služba za zapošljavanje, Sekons – grupa za razvojnu inicijativu, Unija poslodavaca Srbije, Udruženje poslovnih konsultanata, Privredna komora Srbije, Univerzitetski centar za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu

Vreme trajanja projekta: jun 2016  – mart 2017.

Projektnim aktivnostima kreirani su mehanizmi koji predstavljaju podršku za zapošljavanje mladih sa invaliditetom. Kroz neformalnu edukaciju, mladi sa invaliditetom su unapredili svoja znanja i veštine što će ih je osnažilo za tržište rada i poboljšalo vezu između obrazovanja i zapošljavanja. Sa druge strane, poslodavci su senzibilisani i edukovani za proces zapošljavanja mladih sa invaliditetom.

Program podrške za zapošlјavanje osoba sa invaliditetom na otvoreno tržište rada

Naziv projekta: Program podrške za zapošlјavanje osoba sa invaliditetom na otvoreno tržište rada

Donator: Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Vreme trajanja projekta: april 2017 – mart 2018; jul 2016 – decembar 2016; april 2015 – april 2016; decembar 2014 – mart 2015; januar 2014 – jun 2014.

Aktivnosti programa:

-Realizacija radionica za radnu aktivaciju i realizacija obuka za unapređenje kompetencija osoba sa invaliditetom. Obuke se organizuju kontinuirano, u toku cele kalendarske godine, 2 puta mesečno

-Savetovalište za proces zapošljavanja – kao dodatna podrška za proces zapošljavanja, udruženje pruža savetodavne usluge za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kako bi se omogućio individualni razgovor sa osobama sa invaliditetom koje su u potrazi za poslom. Savetovalište je otvoreno za sve osobe, bez obzira na vrstu invaliditeta, starosni uzrast i obrazovnu strukturu. Cilj Savetovališta je informisanje osoba sa invaliditetom i davanje preporuka za različite neformalne oblike obrazovanja (dodatne edukacije, kursevi, seminari), informisanje o načinima pronalaženja posla, informisanje o savremenim trendovima na tržištu rada i potrebama poslodavaca, upis u bazu biografija Foruma mladih sa invaliditetom, davanje praktičnih saveta za proces zapošljavanja, pisanje CV.

-Baza biografija lica koja traže posao

-Prosleđivanje biografija zainteresovanim kompanijama (predselekcija kandidata)

-Pružanje savetodavne podrške poslodavcima u procesu zapošljavanju osoba sa invaliditetom, uključujući predselekciju kandidata za zapošljavanje

– Organizovanje treninga za poslodavce u cilju uspešne realizacije procesa zapošljavanja

Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju

Naziv projekta: Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju

Donator: Ministarstvo omladine i sporta

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Saradnici: Nacionalna služba za zapošljavanje, Univerzitetski centar za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu, Privredna komora Srbije, Udruženje poslovnih žena, Udruženje poslovnih konsultanata, Unija poslodavaca Srbije.

Vreme trajanja projekta: jun 2015 – decembar 2015.

Osnovni cilj projekta „Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju” je unapređenje zaposlivosti mladih sa invaliditetom kroz informisanje, aktivaciju, neformalnu obuku, radnu praksu i izgradnju održive saradnje sa poslodavcima. Aktivnosti se realizuju u tri grada: Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice

Naziv projekta: Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice

Donator: Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji (projekat Otvoreni zagrljaj)

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partneri: Republički zavod za socijalnu zaštitu, Papilot – Institut za poboljšanje i unapređenje kvaliteta života, Kreativno edukativni centar – Kec i Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga i njihovih porodica – Duša

Vreme trajanja projekta: jun 2014 – decembar 2015.

Projekat obuhvata uspostavljanje i pružanje inovativnih usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici (konferencija slučaja za osobe za mentalnim i intelektulanim teškoćama i porodični savetnik). Takođe, biće uspostavljena nova usluga radne rehabilitacije u lokalnoj zajednici koja se oslanja na slovenačku ekspertizu i iskustvo koje bi moglo biti relevantno u Srbiji.

Ciljnu grupu projekta čine korisnici smešteni u rezidencijalnim ustanovama, kao i osobe koje se nalaze na listama za čekanje ili osobe koje su se vratile iz psihijatrijskih bolnica. Cilj je da se tokom projekta korisnici deinstitucionalizuju ili pripreme za deinstitucionalizaciju, kao i da se unaprede kompetencije porodice da zadovolјi potrebe svog člana sa mentalnim ili intelektualnim teškoćama i uspostavi funkcionalne obrasce ponašanja, na taj način omogućavajući ostanak člana sa invaliditetom u porodici.

Jačanje organizacija osoba sa invaliditetom putem socijalnog preduzetništva

Naziv projekta: Jačanje organizacija osoba sa invaliditetom putem socijalnog preduzetništva

Donator: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Vreme trajanja projekta: april 2015 – septembar 2015, april 2014 – januar 2015.

Projektna ideja je proizašla iz neposrednog uvida u izuzetno težak socijalno ekonomski položaj osoba sa invaliditetom, pre svega onih koji nisu u mogućnosti da idu na otvoreno tržište rada usled niskog nivoa obrazovanja, neadekvatnih kvalifikacija ili nedovolјnog nivoa praktičnog znanja i veština. S druge stane, dugogodišnje iskustvo koje naša organizacija ima u razvoju socijalnog preduzetništva ukazuje na veliki potencijal i značaj koji ovaj model ima i može imati u procesu većeg socijalnog uklјučivanja osoba sa invaliditetom, ali i na brojne probleme koje u ovom trenutku postoje.

Namera ovog projekta je da kroz razvijen servis podrške za socijalno preduzetništvo pruži adekvatnu edukaciju i mentorstvo u razvoju poslovnih planova organizacijama i osobama sa invaliditetom prilikom uspostavlјanja i rada socijalnih preduzeća/socio preduzetničkih delatnosti, a što će direktno doprineti prevazilaženju gore navedenih problema i uspostavlјanju održivog modela socijalnog preduzetništva.

Sportska inkluzija

Naziv projekta: Sportska inkluzija

Donator: Ministarstvo omladine i sporta

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partner: Savez košarkaša u kolicima Srbije

Vreme trajanja projekta: septembar 2014 – februar 2015.

Projekat Sportska Inkluzija direktno je usmeren ka promociji i razvoju sporta osoba sa invaliditetom, kao i unapređenju okruženja za aktivno bavlјenje sportom mladih iz osetlјivih grupa. Podsticanjem i promovisanjem učešća mladih iz osetlјivih grupa u projektnim aktivnostima, omogućiće se njihovo društveno uklјučivanje  u zajednici,  kao i kreiranje ambijenta jednakih šansi za sve.

Projekat će doprineti promociji sportova osoba sa invaliditetom kroz implementaciju edukativno-sportskih događaja, kao i podizanju svesti relevantnih aktera o značaju obezbeđivanja uslova za aktivno bavlјenje sportom mladih i stvaranje dostupnosti sportskih objekata za mlade sa invaliditetom.

Program podrške porodici za brigu o članu sa invaliditetom – za život u zajednici

Naziv projekta: Program podrške porodici za brigu o članu sa invaliditetom – za život u zajednici

Donator: Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partner: Udruženje građana “Ideas”

Vreme trajanja projekta: oktobar 2014 – januar 2015.

Projekat se bavi uspostavlјanjem programa podrške porodicama koje imaju člana sa invaliditetom, a kako bi se unapredile kompetencije porodice da zadovolјi potrebe osobe sa invaliditetom i uspostavi funkcionalne obrasce ponašanja, na taj način omogućavajući ostanak osobe sa invaliditetom u porodici. Program je fokusiran na situacije: (1) kada se osoba sa invaliditetom u procesu deinstitucionalizacije vraća u roditelјsku porodicu, pa podržava uspešnu i trajnu adaptaciju; (2) na situaciju kada se donosi odluka o eventualnom smeštaju osobe u instituciju, te vodi aktiviranju resursa porodice i prevenciji institucionalizacije.

Opšti cilj projekta je smanjenje stope institucionalizacije i ubrzavanje dinamike deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom, kroz obezbeđivanje pravovremene i adekvatne podrške porodici da razvije kompetencije i podrži svog člana sa invaliditetom.

Platforma za informaciono-komunikacionu inkluziju

Naziv projekta: Platforma za informaciono-komunikacionu inkluziju

Donator:  Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partneri: IN Centar

Vreme trajanja projekta: septembar 2013 – jun 2014. 

Povećanje samostalnosti i društvene uključenosti osoba sa invaliditetom  kroz realizaciju edukativnih aktivnosti za praktičnu primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u svakodnevnom radu i delovanju.

Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom

Naziv projekta: Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom

Donator: Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji (Civil Society Facility)

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partneri: Centar za razvoj inkluzivnog društva, NVO Šansa, Udruženje građana Perspektive

Saradnici: Nacionalna služba za zapošlјavanje, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Zavod za unapređenje obrazovanja, RC i CSU mreža Srbije – Udruženje regionalnih centara i centara za stručno usavršavanje

Vreme trajanja projekta: decembar 2012 – jun 2014.

Opšti cilј će doprineti jačanju civilnog društva u sektoru socijalne inkluzije, kroz povezivanje i jačanje postojećih i novih pružaoca usluga u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zapošlјavanja, omogućavajući njihovo omasovljenje i usvajanje i primenu standarda kvaliteta, a samim tim i poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom.

Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom

Naziv projekta: Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom 

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji (EIDHR program)

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partneri: SeCons-grupa za razvojnu inicijativu, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom

Saradnik: Nacionalna služba za zapošljavanje

Vreme trajanja projekta: jun 2012 – jun 2014.

Opšti cilj projekta je da doprinese razvoju i poštovanju prava osoba sa invaliditetom u radnom procesu, kroz jačanje uloge civilnog društva i osoba sa invaliditetom, zajedno sa svim relevantnim lokalnim akterima, putem razvoja inovativne platforme za praćenje politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom i kreiranja sindikalnog organizovanja.

Centar za inkluziju, inovaciju i integraciju

Naziv projekta: Centar za inkluziju, inovaciju i integraciju

Donator: Ambasada kraljevine Norveške u Republici Srbiji („Jačanje civilnog društva II“)

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partneri: Centar za razvoj inkluzivnog društva, Udruženje građana Perspektive, Evo ruka, Novi Dan

Saradnici: Nacionalna služba za zapošlјavanje, Grad Beograd-sekretarijat za socijalnu zaštitu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fondacija Solidarnost Srbije, Fakultet za medije i komunikaciju-odeljenje za socijalnu politiku

Vreme trajanja projekta: april 2013 – april 2014.

Pružajući različite usluge i servise, Centar će na jednom mestu obezbediti logističke i operativne kapacitete svim organizacijama kojima je to potrebno, uz pružanje besplatnih usluga samim osobama sa invaliditetom. Pored toga, Centar će organizovati različite obuke, radionice i seminare koji će direktno doprineti jačanju kapaciteta i potencijala organizacija i pojedinaca. Ovaj mehanizam je od suštinskog značaja za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda i ostvarivanje njihovih osnovnih prava, stvaranjem efikasne platforme koja će postati održiv model za buduću saradnju svih sektora društva u oblasti inkluzije. Centar će u svom radu saradjivati sa predstavnicima gradskih i republičkih institucija, kroz konkretne inicijative za pobolјšanje položaja osoba sa invaliditetom, posebno u oblastima socijalnog preduzetništva i društvene inkluzije.

Podrška većoj samostalnosti osoba sa invaliditetom putem socijalnog preduzetništva

Naziv projekta: Podrška većoj samostalnosti osoba sa invaliditetom putem socijalnog preduzetništva

Donator: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partner: Udruženje građana za razvoj kapaciteta – CBA

Vreme trajanja projekta: maj 2013 – februar 2014.

Povećanje samostalnosti i  društvene i ekonomske uključenosti osoba sa invaliditetom, kroz implementaciju servisa podrške za praktičnu primenu socijalnog preduzetništva i povezivanje socijalnih preduzeća/organizacija sa privatnim sektorom i relevantim institucijama.

Podrška razvoju održivih lokalnih socijalnih usluga za osobe sa invaliditetom

Naziv projekta: Podrška razvoju održivih lokalnih socijalnih usluga za osobe sa  invaliditetom

Donator: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partneri: Udruženje građana „Perspektive“

Vreme trajanja projekta: jul 2013 – januar 2014.

Cilj projekta je povećanje samostalnosti i društvene uključenosti osoba sa invaliditetom kroz razvoj održivih usluga socijalne zaštite u lokalnim zajednicama.

Inkluzivni pristup obrazovanju

Naziv projekta: Inkluzivni pristup obrazovanju

Donator: Američka ambasada u Beogradu (DemCom program)

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partneri: Centar za razvoj inkluzivnog društva

Vreme trajanja projekta: april 2013 – decembar 2013.

Cilj projekta je da doprinese stvaranju jednakih mogućnosti za omladinu sa invaliditetom u srednješkolskom obrazovanju i da ostvari visokokvalitetnu, izbalansiranu podršku svim učenicima kako bi ostvarili svoj pun potencijal. Želimo da stvorimo tolerantno okruženje među učenicima u srednjim školama promocijom i unapređenjem inkluzivne nastave i inkluzivnog obrazovanja.

Promocija i razvoj socijalnih usluga za osobe sa invaliditetom

Naziv programa: Promocija i razvoj socijalnih usluga za osobe sa invaliditetom

Donator: Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Vreme trajanja projekta: oktobar 2013 – decembar 2013.

Cilјevi projekta:

– Jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom i stvaranje održivih modela za socijalno preduzetništvo, koji će doprineti njihovoj većoj samostalnosti, socijalnoj i ekonomskoj uklјučenosti

– Povećan nivo znanja cilјnih grupa za primenu i razvoj socijalnog preduzetništva i razvoj biznis planova

Platforma za socijalno preduzetništvo

Naziv projekta: Platforma za socijalno preduzetništvo  

Donator: Ambasada kraljevine Norveške

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partner: Centar za razvoj socijalnog preduzetništva

Vreme trajanja projekta: jun 2012 – februar 2013.

Cilj projekta je stvaranje platforme za socijalno preduzetništvo kroz kreiranje izveštaja o trenutnom normativnom i faktičkom stanju, izgradnju kapaciteta za razvoj biznis ideja, razmenu znanja (know-how) i osnivanje socijalnog preduzeća, što će omogućiti povećanu zaposlivost i društveno uključivanje osoba sa invaliditetom.

Perspektive socijalne uključenosti romske populacije

Naziv projekta: Perspektive socijalne uključenosti romske populacije

Donator: Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Vreme trajanja projekta: jul 2012 – decembar 2012.

Namera projekta je da u najširem smislu doprinese unapređenju socijalne uklјučenosti romske populacije. U cilјu obezbeđivanja pomenute socijalne uklјučenosti, projekat je zamišlјen kao kampanja, promocija i serija različito struktuiranih radionica, sa različitim tematikama i usmeren je ka različitim cilјnim grupama unutar romske populacije i šire zajednice. Projektna ideja polazi od uvida da novi Zakon o socijalnoj zaštiti nije na najbolјi način promovisan među najmarginalizovanijim društvenim grupama, te da populacija kojoj je socijalna zaštita najpotrebnija, nema dovolјno znanja i informacija o socijalnim servisima i uslugama koje su joj na raspolaganju i na koje polaže puno pravo.

Zajedno u školi

Naziv projekta: Zajedno u školi

Donator: Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Vreme trajanja projekta: jul 2012 – decembar 2012.

Projekat se bavi promocijom inkluzivnog obrazovanja kao veoma važnog elementa u procesu  socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju/sa invaliditetom tj. sagledavanjem stanja i mogućnosti za inkluziju putem njihovog uklјučivanja u redovni školski sistem i kvalitetno obrazovanje u skladu sa njihovim mogućnostima i sposobnostima. Inkluzivno obrazovanje pruža mogućnost deci sa smetnjama u razvoju/invaliditetom da budu deo školske zajednice i tako se pripreme da kao odrasle osobe ravnopravno učestvuju u životu zajednice kojoj pripadaju

Platforma za karijerno vođenje

Naziv projekta: Platforma za karijerno vođenje

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji (program “Podrška civilnom društvu“)

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partner: NVO “Šansa”, Požarevac

Saradnici: Nacionalna služba za zapošljavanje, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja

Vreme trajanja projekta: jun 2011 – jun 2012.

Projekat ima za cilj unapređenje civilnog dijaloga u društvu, kroz razvoj Platforme karijernog vođenja i savetovanja za mlade iz osetljivih grupa i efikasnu komunikaciju i saradnju NVO i drugih sektora na lokalnom nivou, a sve u cilju primene programa koji će odgovoriti ključnim izazovima poput zapošljavanja mladih iz osetljivih grupa, i koji će omogućiti efikasniji pristup tržištu rada i dovesti do poboljšanja obrazovnog sistema. Projekat je usmeren na mlade iz socijalno ugroženih grupa, njihove roditelje, na edukaciju i mentorski rad sa zaposlenima u srednjim školama (profesori, pedagozi, psiholozi), kao i na predstavnike civilnog društva, javnih službi i biznis sektora.

Akademija političkih i liderskih veština

Naziv programa: Akademija političkih i liderskih veština

Partneri: Forum mladih sa invaliditetom i Nacionalni demokratski institut (NDI)

Vreme trajanja programa: decembar 2011 – mart 2012.

Jačanje liderskih potencijala mladih predstavnika osoba sa invaliditetom, kao pokretača procesa promena, zastupnika interesa osoba sa invaliditetom i aktera stvaranja inkluzivnog društva u Srbiji. Akademija predstavlja kombinaciju edukativnog programa za mlade, programa obuke novih trenera i dobrih praksi u oblasti političke i društveno/ekonomske inkluzije.

Javna kampanja za razvoj društveno odgovornog poslovanja

Naziv projekta: Javna kampanja za razvoj društveno odgovornog poslovanja 

Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Vreme trajanja projekta: decembar 2011 – mart 2012.

Projektni cilj direktno doprinosi implementaciji Strategije društveno odgovornog poslovanja Republike Srbije, kroz realizaciju javne kampanje koja će se realizovati putem aktivnosti koje doprinose uspostavljanju baze dobrih praksi, kao i analizi društveno odgovornog poslovanja kroz primenu aktivnosti iz Akcionog plana Strategije DOP-a.

Osobe sa invaliditetom i socijalno preduzetništvo

Naziv projektaOsobe sa invaliditetom i socijalno preduzetništvo 

Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Vreme trajanja projekta: jun 2011 – mart 2012.

Projektni cilj  doprinosi društvenoj i ekonomskoj uključenosti osoba sa invaliditetom, kroz implementaciju programa edukacije za praktičnu primenu socijalnog preduzetništva.

Socijalizacija i karijerno vođenje mladih Roma

Naziv projekta: Socijalizacija i karijerno vođenje mladih Roma 

Donator: Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Vreme trajanja projekta: maj 2011 – novembar 2011.

U cilju podizanja nivoa socijalnih veština koje bi omogućile veći stepen zapošljavanja romske populacije sa teritorije grada Beograda, ovaj projekat je direktno doprineo unapređivanju seta veština koje su identifikovane kao nedostaci, kao i većoj informisanosti ove ciljne grupe o potrebi primene karijernog vođenja, njihovoj većoj socijalizaciji i društvenoj uključenosti.

Nove veštine za osobe sa invaliditetom

Naziv projekta: Nove veštine za osobe sa invaliditetom 

Donator: Evropska Komisija (Progress 2007-2013)

Nosilac projekta: Nacionalna služba za zapošljavanje

Partneri: Forum mladih sa invaliditetom, Institut Papilot-Slovenija

Vreme trajanja projekta: april 2010 – april 2011.

Cilj projekta predstavlja jačanje institucionalnih kapaciteta u sektoru zapošljavanja osoba sa invaliditetom putem razvoja inovativnih modela multi-sektorske razmene dobre prakse i informacija, koja omogućava uključivanje osoba sa invaliditetom u nacionalno tržište rada efikasnim usklađivanjem poslova i veština osoba sa invaliditetom.

Uvođenje antidiskriminacije u oblast socijalne politike u Srbiji

Naziv projekta: Uvođenje antidiskriminacije u oblast socijalne politike u Srbiji 

Donator: Evropska Komisija (Progress 2007-2013)

Nosilac projekta: Ministarstvo rada i socijalne politike

Partneri: Forum mladih sa invaliditetom, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Građanske inicijative, Profesionalno udruženje tužilaca, Centar za prava deteta.

Vreme trajanja projekta: decembar 2009 – decembar 2010.

Projekat je omogućio širenje informacija i uvođenje EU antidiskriminacionih politika u oblast socijalne politike u Srbiji. Ciljne grupe obuhvaćene projektom jesu javni servisi socijalne politike i podrške, deca i mladi, nevladine organizacije, tela za nacionalnu ravnopravnost, kao i opšta javnost.

Forum Eko Inkluziv

Naziv projekta: Forum Eko Inkluziv 

Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partner: Biro za društvena istraživanja

Vreme trajanja projekta: jun 2009 – mart 2010.

Projekat je doprineo uspešnijoj implementaciji EU i nacionalnih politika u oblastima zaštite životne sredine i socijalne inkluzije kroz kreiranje mehanizama koji će podići svest i poboljšati znanja o značaju uključivanja osoba sa invaliditetom u procese zaštite životne sredine. Ovo je omogućeno putem jačanja krossektorske saradnje sa svim relevantnim stejkholderima što je osiguralo povećanje socijalne uključenosti, stope zaposlenosti i smanjenje siromaštva osoba sa invaliditetom, te stvorilo uslove za smanjivanje zagađenosti u Republici Srbiji.

Šansa za uspeh u svetu rada

Naziv projekta: Šansa za uspeh u svetu rada 

Donator: UNDP, program “Zapošljavanje i migracije mladih”

Nosilac projekta: “Šansa”, Požarevac

Partner: Forum mladih sa invaliditetom; NVO “Stožer”, Sopot

Vreme trajanja projekta: 

Cilj projekta je unapređenje zapošljivosti i stvaranje što boljih preduslova za razvijanje karijere mladih kroz promociju karijernog vođenja. Podsticaj izgradnje mreže partnerstva i usluga u zajednici za unapređenje zapošljivosti mladih stvoriće osnovu za adekvatniji izbor zanimanja i njihovog uključivanja u svet rada.

Forum info inkluziv

Naziv projekta: Forum info inkluziv 

Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partner: Biro za društvena istraživanja

Vreme trajanja projekta: jun 2009 – februar 2010.

Projekat je imao za cilj uspostavljanje Forum Info Inkluziva- inovativnog servisa za informisanje, edukaciju, promociju i primenu socijalnog preduzetništva kao modela unapređenja društvene uključenosti osoba sa invaliditetom.

Sport inkluzija osoba sa invaliditetom

Naziv projekta: Sport inkluzija osoba sa invaliditetom 

Donator: Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Vreme trajanja projekta: mart 2009 – oktobar 2009.

Projekat je doprineo povećanoj senzibilnosti predstavnika lokalne zajednice o sportskoj inkluziji osoba sa invaliditetom, kao i stvaranje uslova za promenu institucionalnog i organizacionog ambijenta koji treba da omogući povećani sportski aktivizam osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda.

Jačanje kapaciteta međuopštinskih organizacija osoba sa invaliditetom

Naziv projekta: Jačanje kapaciteta međuopštinskih organizacija osoba sa invaliditetom u Srbiji kroz promociju standardizacije srpskog znakovnog govora 1

Donator: UNDP

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partner: Centar za razvoj inkluzivnog društva

Vreme trajanja projekta: novembar 2008 – maj 2009.

Projekat je imao za cilj jačanje kapaciteta međuopštinskih organizacija osoba sa invaliditetom u Srbiji, putem promocije osnovnog nivoa standardizacije srpskog znakovnog govora. Istraživane su potrebe korisnika znakovnih jezika u Srbiji i davane praktične i konkretne preporuke kojima bi bio obezbeđen pun pristup, učešće i prava ove jezičke manjine.

Četiri koraka ka jednakim mogućnostima

Naziv projekta: Četiri koraka ka jednakim mogućnostima 

Donator: Evropska Agencija za rekonstrukciju/Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji (CARDS Programme)

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partneri: Centar za razvoj inkluzivnog društva, Udruženje studenata sa hendikepom, Biro za društvena istraživanja

Vreme trajanja projekta: maj 2008 – maj 2009.

Jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom i lokalnih stejkholdera u oblasti aktivizma i javnog zastupanja, putem promovisanja i unapređenja Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, a u cilju približavanja društvu jednakih mogućnosti.

Mreža poverenja

Naziv projekta: Mreža poverenja 

Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partner: Biro za društvena istraživanja

Vreme trajanja projekta: april 2008 – decembar 2008.

Izgradnja kapaciteta osoba sa invaliditetom za zagovaranje i samozastupanje, kao i efikasnije informisanje javnosti o problemima osoba sa invaliditetom, kroz uspostavljanje organizovanog i održivog komunikacionog sistema.

Kako kroz Srbiju, Bilten pristupačnosti

Naziv projekta: “Kako kroz Srbiju”, Bilten pristupačnosti 

Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike, Gradski sekretarijat za dečiju i socijalnu zaštitu, Opština Stari grad, Copy centar Antika

Vreme: 2007-2008.

Popis svih objekata i institucija koji su pristupačni za kretanje osoba sa invaliditetom, a koji su od važnosti za obavljanje osnovnih životnih i društvenih funkcija. Jedan od ciljeva izrade biltena jeste i ukazivanje na problem pristupačnosti kako u javnim institucijama, tako i u drugim objektima raznih namena, od kojih se očekuje da se u što kraćem periodu prilagode evropskim standardima pristupačnosti.

Mediji i mi

Naziv projekta: Mediji i mi 

Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Vreme trajanja projekta: 2007

Upoznavanje i edukacija novinara, elektronskih i štampanih medija sa novim pristupom i tendencijama u izveštavanju i praćenju rada organizacija osoba sa invaliditetom.

Socijalno preduzetništvo osoba sa invaliditetom

Naziv projekta: Socijalno preduzetništvo osoba sa invaliditetom 

Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike

Nosilac projekta: Forum mladih sa invaliditetom

Partner: Biro za društvena istraživanja

Vreme trajanja projekta: januar 2007 – septembar 2007.

Ispitivanje potencijala za socijalno preduzetništvo osoba sa invaliditetom, sagledavanja stanja i mogućnosti za socijalno preduzetništvo u organizacijama osoba sa invaliditetom, zaštitnim radionicama i privatnim invalidskim preduzećima u pet okruga Srbije. Krajnji cilj je osposobljavanje članova organizacija osoba sa invaliditetom za rad u određenim istraživačkim delatnostima, kao i primena stečenih znanja u konkretnom istraživanju potencijala za socijalno preduzetništvo osoba sa invaliditetom.

Konferencija “Regionalna saradnja mladih sa invaliditetom”

Naziv projekta: Konferencija “Regionalna saradnja mladih sa invaliditetom” 

Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike

Organizator: Forum mladih sa invaliditetom

Partneri: Udruženje studenata sa hendikepom, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Vreme: februar 2007.

Cilj Konferencije bio je jačanje regionalne saradnje između organizacija koje se bave položajem, potrebama i problemima mladih osoba sa invaliditetom i stvaranje preduslova za uspostavljanje efikasnih partnerskih odnosa koji će doprineti ostvarivanju zajedničkih interesa, sa osnovnom idejom da se formira regionalna mreža organizacija koje se bave položajem osoba sa invaliditetom.

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao društveno korporativna odgovornost

Naziv programa: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao društveno korporativna odgovornost

Kreator i realizator programa: Forum mladih sa invaliditetom

Vreme trajanja: Neograničeno

Cilj programa je unapređenje znanja o procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom i postupku procene radne sposobnosti, kao i izgradnja i jačanje kapaciteta poslodavaca za pomenuti proces. Trening omogućava rešavanje kritičnih i neposrednih prepreka i problema vezanih za uspešan proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom u svim sektorima i na otvorenom tržištu rada. Ovo je vrlo specifična edukacija zasnovana na upoznavanju sposobnosti osoba sa različitim tipovima invaliditeta za razna radna angažovanja. Ona omogućava potrebno poboljšanje u komunikaciji, primenu kulturnih veština, povećava sposobnost rukovodećeg kadra za primenu najboljih praksi. Trening je namenjem svim menadžerima ljudskih resursa, kao i zaposlenim u sektorima koji se bave društveno odgovornim poslovanjem.