Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

POZIV ZA OBUKU

“PROFILISANJE DUGOROČNO NEZAPOSLENIH OSOBA SA INVALIDITETOM U CILJU UKLJUČIVANJA NA TRŽIŠTE RADA”

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, poziva zainteresovane pojedince iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Niša, da se prijave za obuku “Profilisanje dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom u cilju uključivanja na tržište rada”. Obuka je deo projekta Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom“, koji je finansiran od strane Evropske unije.

O PROGRAMU

Cilj programa je obuka budućih profesionalaca za podršku u zapošljavanju osoba sa invaliditetom, pilotiranjem procesa profilisanja i direktnog kontinuiranog rada sa korisnicima kroz psihocijalnu rehabilitaciju.

Dugoročna nezaposlenost se nagativno odražava na kvalitet života pojedinca, utiče kako na fizičko, tako i na psihičko zdravlje. Nedostatak samopouzdanja i nisko samopoštovanje se ubrajaju u najprimetnije posledice nezaposlenosti, što stvara začaran krug kada je u pitanju traženje posla. Ovo je posebno izraženo kod osetljivih društvenih grupa, među kojima su i osobe sa invaliditetom.

Namera projekta je pilotiranje usluge koja će omogućiti intenzivniji rad sa nezaposlenim osobama sa invaliditetom, kroz individualne i grupne sesije, kako bi se prevazišle postojeće prepreke za zapošljavanje i nezaposleni pojedinci osnažili za tržište rada.

Profesionalci će tokom obuke dobiti set znanja neophodan za prepoznavanje individualnih snaga i slabosti korisnika usluge i savladati metode koje su najefikasnije za razvoj individualnih potencijala za zapošljavanje.

Tim koji će voditi obuku će preneti iskustvo u višegodišnjem pružanju ove usluge u Crnoj Gori.

TEME PROGRAMA

Polaznici će se upoznati sa metodama i načinima rada sa osobama sa invaliditetom i ovladaće veštinama profilisanja kandidata u cilju:

– motivisanja osoba sa invaliditetom na aktivno traženje zaposlenja

– pružanja pomoći u prihvatanju invaliditeta

– prepoznavanja i razvijanja interesovanja i potencijala osoba sa invaliditetom

– savetovanja i pružanja podrške u izboru odgovarajućih profesionalnih ciljeva i uključivanja u socijalno i radno okruženje.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI

Obuka je pre svega namenjena psiholozima, pedagozima, socijalnim radnicima i defektolozima, kao i studentima završnih godina u navedenim područjima obrazovanja.

Učesnici moraju biti iz Beograda, Novog Sada, Niša ili Kragujevca, jer će se u navedenim gradovima realizovati usluga-direktan rad sa korisnicima nakon obuke.

Na osnovu prijava, biće odabrano 20 učesnika.

VREME I MESTO ODRŽAVANJA OBUKE

Obuka će biti realizovana kroz tri tematske celine:

I i II celina u trajanju od po 5 dana, III celina u trajanju od 6 dana (ukupno 16 dana obuke), po 6 sati na dnevnom nivou.

Mesto: Beograd

Datumi:

              10 – 14. 06.2019.

              24 – 28.06.2019.

              23 – 28.09.2019.

Organizator pokriva sve troškove obuke (troškove prevoza i smeštaja u hotelu na bazi punog pansiona za učesnike van Beograda, radni materijal, ručak i osveženje za učesnike iz Beograda).

Agenda će biti dostavljena selektovanim učesnicima.

REALIZACIJA USLUGE NAKON OBUKE

Nakon obuke, u periodu oktobar-novembar 2019. godine, obučeni profesionalci će realizovati uslugu u svojim gradovima, sa osobama sa invaliditetom selektovanim od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, a u skladu sa znanjima, veštinama i uputstvima sa održane obuke. Profesionalci će raditi individulano i u timu sa drugim profesionalcima iz svog grada. Konkretna usluga će podrazumevati individualni rad sa korisnicima, kao i grupne radionice, dinamikom 2-3 puta nedeljno, u trajanju od po 2 sata.

U toku realizacije usluge, svi profesionalci će imati supervizorsku podršku.

Sa obučenim profesionalcima će biti potpisan ugovor o realizaciji usluge, na osnovu kojih će dobiti novčanu nadoknadu za svoj angažman.

KAKO SE PRIJAVITI

Da biste se prijavili za učešće u programu potrebno je da popunite kratak prijavni formular uz koji ćete poslati biografiju sa naglaskom na svojim iskustvima.

Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2019. godine.

Popunjeni prijavni formulari i biografije se šalju na e-mail adresu: office@fmi.rs

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem telefona 011 32 20 632 ili e-maila office@fmi.rs

REALIZATOR OBUKE

Multidisciplinarni obrazovni centar PaMark, sa sedištem u Podgorici, se bavi sprovođenjem programa obrazovanja, osposobljavanja, te savetovanja u oblasti ljudskih resursa. Programske aktivnosti centra su namenjene razvoju i poboljšanju kvaliteta života korisnika usluga, te usmerene na potrebe pojedinaca. Visokokvalifikovani kadar, sa različitim profilima zanimanja, kvalifikacijama i referencama – ekonomisti, psiholozi, specijalni pedagozi, socijalni radnici, andragozi, tehnolozi, profesori itd. su pokazatelj stručnosti i kvaliteta usluga. Takođe, međunarodnim certifikatom standarda ISO 9001:2015 potvrđen je sistem kvalitetnog izvođenja programskih aktivnosti.

***

O PROJEKTU

Projekat “Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom“ (Pathway to inclusive labour market) ima za cilj unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom, putem kreiranja i realizacije paketa mera i usluga, kao i jačanjem socijalne inkluzije na tržištu rada. Projekat se realizuje od decembra 2018. do decembra 2020. godine, u partnerstvu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Srbije i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore.

Aktivnosti projekta:

  • Realizacija istraživanja o položaju dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom i tržišta rada
  • Dizajniranje paketa mera u cilju unapređenja zapošljivosti, kroz proces profilisanja i direktnog kontinuiranog rada sa korisnicima – obuka profesionalaca i pilotiranje usluge
  • Psiho-socijalna podrška korisnicima – soft skills treninzi
  • Obuke za dokvalifikacije/prekvalifikacije korisnika
  • Realizacija paketa mera za biznis sektor i posredovanje u zapošljavanju

Projekat se realizuje u okviru šireg projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content