Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Jačanje organizacija osoba sa invaliditetom putem socijalnog preduzetništva

Naziv projekta:

Jačanje organizacija osoba sa invaliditetom putem socijalnog preduzetništva

Donator:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Vreme trajanja projekta:

april 2015 – septembar 2015, april 2014 – januar 2015.

Partneri:

/

Projektna ideja je proizašla iz neposrednog uvida u izuzetno težak socijalno ekonomski položaj osoba sa invaliditetom, pre svega onih koji nisu u mogućnosti da idu na otvoreno tržište rada usled niskog nivoa obrazovanja, neadekvatnih kvalifikacija ili nedovolјnog nivoa praktičnog znanja i veština. S druge stane, dugogodišnje iskustvo koje naša organizacija ima u razvoju socijalnog preduzetništva ukazuje na veliki potencijal i značaj koji ovaj model ima i može imati u procesu većeg socijalnog uklјučivanja osoba sa invaliditetom, ali i na brojne probleme koje u ovom trenutku postoje.

Namera ovog projekta je da kroz razvijen servis podrške za socijalno preduzetništvo pruži adekvatnu edukaciju i mentorstvo u razvoju poslovnih planova organizacijama i osobama sa invaliditetom prilikom uspostavlјanja i rada socijalnih preduzeća/socio preduzetničkih delatnosti, a što će direktno doprineti prevazilaženju gore navedenih problema i uspostavlјanju održivog modela socijalnog preduzetništva.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Jačanje organizacija osoba sa invaliditetom putem socijalnog preduzetništva
Skip to content