Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Formiran savet za pitanja osoba sa invaliditetom pri gradu Kragujevcu

U skladu sa željom i potrebom za uspostavljanjem saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom, a potom i njihovom saradnjom sa lokalnom samoupravom, u cilju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom i njihovog uključivanja u društvene tokove, a na inicijativu Foruma mladih sa invaliditetom, 13. marta 2009. godine u Kragujevcu, formiran je Savet za pitanja osoba sa invaliditetom pri tom gradu.

Potreba za uspostavljanjem Saveta zasnovana je na nedovoljnoj uključenosti  osoba sa invaliditetom u rešavanje problematike njihovog položaja, kao i izostanku uspostavljenog institucionalnog mehanizma saradnje između predstavnika institucija lokalne samouprave i organizacija osoba sa invaliditetom.

Procesi decentralizacije i deinstitucionalizacije u oblasti socijalne politike koji stvaraju šansu za uspostavljanjem saradnje  između organizacija OSI i organa lokalne samouprave, kao i nedovršen institucionalno-normativni okvir u oblastima od interesa za osobe sa invaliditetom, stvaraju potrebu posredovanja i uspostavljanja demokratskog dijaloga između organizacija OSI i lokalnih stejkholdera, sa ciljem sprečavanja diskriminacije, kršenja ljudskih prava, zastupanja pred lokalnom javnošću i stejkholderima, a sve u funkciji stvaranja inkluzivnog društva.

U tom cilju Savet će se bazirati na unapređenju postojećih kapaciteta kako bi oni postali znatno efikasniji i funkcionalniji i kako bi se lakše implementirale buduće strategije socijalne zaštite i lokalni akcioni planovi.  Takođe, cilj je i poboljšanje uloge i značaja organizacija osoba sa invaliditetom kako bi postali respektabilan akter na lokalnom nivou, i kako bi se uspostavili partnerski odnosi sa institucijama vlasti grada Kragujevca, gde verujemo da ima mnogo prostora za uspešnu saradnju i zajedničko delovanje.

Savet za pitanja osoba sa invaliditetom uključuje predstavnike svih relevantnih organizacija osoba sa invaliditetom koje su pokazale svoju zainteresovanost za datu oblast i koje su postale potpisnice Memoranduma o saradnji i razumevanju u cilju osnivanja pomenutog tela.
Reč je o sledećim organizacijama osnivačima Saveta:
1. Udruženje za pomoć osobama sa autizmom;
2.  Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Šumadija;
3. Klub mladih osoba sa invaliditetom;
4. Udruženje za borbu protiv dijabeta;
5. Udruženje za celijakiju;
6. Udruženje roditelja lica sa posebnim potrebama EGAL;
7. Udruženje dijaliziranih-transplantiranih bubrežnih invalida Šumadijskog okruga;
8. Udruženje studenata sa hendikepom Kragujevac;
9. Forum mladih sa invaliditetom.

Pored organizacija osoba sa invaliditetom, Savet ima i pridružene članice – Centar za socijalni rad Solidarnost, Nacionalna služba za zapošljavanje, Crveni krst Kragujevac i Sindikat invalidskih preduzeća i organizacija Srbije.

Na održanom prvom sastanku Saveta, za Koordinatora istog, izabran je Vladimir Marković(Forum mladih sa invaliditetom). Na sastanku je, između ostalog, definisan tim za komunikaciju sa lokalnom samoupravom, identifikovane su teme i problemi sa kojima se organizacije OSI suočavaju i predlozi njihovog rešavanja, kao i planovi za realizaciju lokalnog akcionog plana i strategije za socijalnu zaštitu.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content