Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Konkurs za edukaciju socijalnih menadžera za uspostavljanje/razvoj socijalnih preduzeća

Forum mladih sa invaliditetom

POZIVA

sve zainteresovane pojedince, udruženja i socijalna preduzeća da se prijave na

KONKURS

za edukaciju socijalnih preduzetnika, osnivanje i rukovođenje socijalnim preduzećima u lokalnoj zajednici

O programu

Program vam pomaže da započnete ili razvijete svoj socijalni biznis – da otvorite ili razvijete socijalno preduzeće.

Program je namenjen svima koji imaju socio-preduzetničke ideje i žele da ih pretoče u konkretan socijalni biznis/preduzetništvo, kao i onima koji već imaju neku formu socijalnog preduzeća i žele dalje da ga razviju, prošire i unaprede.

Teme programa:

– karakteristike osetljivih grupa i zapošljavanje

– rešavanje konfliktnih situacija​

– izbegavanje stresa

– karijerna orijentacija

– prepoznavanje potencijalnih radnih kompetencija kod pripadnika osetljivih grupa

– osnove socijalnog preduzetništva

– iluzije o socijalnom preduzetništvu

– plusevi i minusi socijalnog preduzetništva

– kultura lokalne zajednice i socijalno preduzetništvo

– potencijalno tržište za socijalna preduzeća

– karakteristike socijalnog menadžera

– uspostavljanje socijalnog preduzeća

– upravljanje socijalnim preduzećem

– resursi u socijalnom preduzeću

– lobiranje i sklapanje lokalnih partnerstava

– rad sa medijima

– volonterizam i socijalno preduzetništvo

– podržavajuća pravna regulativa

– istraživanje lokalne okoline u svrsi pronalaženja preduzetničke ideje za osnivanje socijalnog preduzeće

– razvoj preduzetničke ideje

– priprema poslovnog plana

– pronalaženje sredstava za podizanje socijalnog preduzeća

Obuka će biti interaktivna, uključujuči i praktični rad na terenu.

Program će pohađati 10 učesnika, koji će biti izabrani na osnovu poslatih prijava.

PROGRAM POČINJE 23. MARTA 2015. GODINE.

Trajanje i datum obuke: 15 dana

23.03 – 27.03.2015.
30.03 – 03.04.2015
14.04 – 18.04.2015.

Napomena: organizator pokriva sve troškove obuke (radni materijal, osveženje i ručak). Organizator ne pokriva troškove smeštaja i putnih troškova.

Svi učesnici obuke će biti pozvani na besplatnu studijsku posetu Papilotu u Sloveniji (http://www.papilot.si/sl/ ). Studijska poseta traje 4 dana, a Forum mladih sa invaliditetom pokriva sve troškove učesnika (prevoz, smeštaj i dnevnice).

Nakon obuke, svi učesnici dobijaju supervizijsku podršku u trajanju od 4 meseca.

Učešće i razvoj biznis plana kroz ovaj program omogućava i dobijanje sertifikata o završenoj obuci, kao i stvaranje mreže međusobne podrške samih učesnika.

Forum mladih sa invaliditetom i Papilot će nastojati da tokom trajanja programa obezbede kontakte sa predstavnicima profitnog sektora i lokalnih samouprava, koji mogu doprineti realizaciji socijalnih biznis planova.

 

Kako se prijaviti

Da biste se prijavili za učešće u programu potrebno je da popunite kratak Prijavni formular uz koji ćete poslati svoju biografiju sa naglaskom na svojim iskustvima.

Prilikom popunjavanja prijavnog formulara poželjno je da budete što konkretniji i da vaša ideja bude što realnija. Ukoliko je to moguće, vrlo je poželjno da ste već dobro osmislili poslovni koncept i obavili  neophodna istraživanja. Posebno će se vrednovati ideje / biznisi koji uključuju angažovanje osoba sa intelektualnim i/ili mentalnim teškoćama.

Prednost pri odabiru će imati lica sa obrazovanjem u oblasti ekonomskih ili tehničkih nauka i menadžmenta, kao i lica koja imaju radno iskustvo u oblasti preduzetništva.

Rok za podnošenje prijava je 16. mart 2015. godine.

(prijave poslate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje)

Popunjeni prijavni formulari i biografije se šalju na e-mail adresu: jovana.krivokuca@fmi.rs

Mesto održavanja programa

Centar za inkluziju, inovaciju i integraciju – In Centar

Cara Lazara 5-7, Beograd

Program realizuju:

Papilot – Institut za unapređenje i razvoj kvaliteta života, Slovenija

Osnovan je 1995. godine i zapošlјava veliki broj profesionalaca iz oblasti obrazovanja, psihologije, profesionalne rehabilitacije, zapošlјavanja i radne terapije. Papilot teži pobolјšanju i razvoju kvaliteta života, naglašavajući promociju socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom. Glavne aktivnosti usmerene su na promociju socijalnog preduzetništva, obrazovanja, obuke i usmeravanja osoba sa invaliditetom, kao i drugih osetljivih grupa. Cilј usluga i aktivnosti je pružanje mogućnosti zapošlјavanja, jednak tretman, efikasna socijalna inkluzija i kvalitet rada sa osetljivim grupama koji omogućavaju uspešnu reintegraciju u tržište rada i društvo.

Papilot je najveće privatno preduzeće u Sloveniji koje sprovodi profesionalnu rehabilitaciju za osobe sa invaliditetom. Ima dvadeset godina iskustva na području socijalnog preduzetništva u Sloveniji, a 15 godina u regionu i šire u EU, i to u školovanju kadrova i podizanju socijalnih preduzeća.

Forum mladih sa invaliditetom već deset godina aktivno radi na društvenom uključivanju osoba sa invaliditetom, zastupanjem i promovisanjem ljudskih prava kroz uspostavljanje partnerstava, izgradnju i jačanje neophodnih ljudskih i drugih resursa i kapaciteta. Zalaže se za razvoj potencijala marginalizovanih osoba, njihovo potpuno uključivanje u društvo u odnosu na njihove potrebe, bori se protiv diskriminacije i radi na širenju svesti o položaju osetljivih grupa stanovništva.

U protekle 3 godine, Forum je uspešno realizovao 3 škole socijalnog preduzetništva, kroz koje je obuku za pisanje biznis planova prošlo ukupno 50 osoba.

O socijalnom preduzetništvu

Socijalno preduzeće se definiše kao “preduzeće koje je prvenstveno orijentisano na rešavanje određenih društvenih problema i koje sopstvenu ostvarenu dobit ulaže u dalji razvoj svoje delatnosti ii u društvenu zajednicu”.

Jednostavnije rečeno, socijalno preduzeće je:

1) profitabilno

2) ima društveno korisne ciljeve

3) ostvareni profit koristi za rešavanje društvenih ili problema u vezi sa životnom sredinom

Socijalni preduzetnici su pojedinci koji nude inovativna rešenja za goruće društvene probleme.

Snaga socijalnog preduzetništva je u podsticanju pozitivnih društvenih promena i socijalne inkluzije. Ovaj koncept podržava civilno društvo, ekonomsku emancipaciju ugroženih grupa i društvenih zajednica, ekološki i ekonomski razvoj. Socijalna preduzeća mogu da ojačaju privredu, otvore nova radna mesta i reše različite socijalne probleme. Ona preispituju neke od postojećih politika i pomažu vlasti da unapredi način organizacije i pružanja javnih usluga. Socijalna preduzeća takođe mogu da podignu nivo etičkih standarda poslovanja i društvene odgovornosti korporacija. Socijalni preduzetnici su dokaz da finansijski uspeh ne isključuje odgovorno ponašanje prema društvenoj zajednici i životnoj sredini.

 

 

 

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content