Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Usluga „Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom“

U skladu sa reformom socijalne zaštite koja se ogleda u razvijanju integralne socijalne zaštite kroz razvoj usluga, pluralizam pružalaca, unapređenje kvaliteta usluga i kvaliteta stručnog rada, kao i deinstitucionalizacije, Forum je u partnerstvu sa udruženjem građana Ideas razvio uslugu „Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom“. Porodični savetnik je inovativna  usluga u sistemu socijalne zaštite koja za osnovni cilj ima jačanje porodične rezilijentnosti porodica osoba sa invaliditetom, bez obzira da li se radi o porodici sa detetom sa razvojnim teškoćama ili o porodici koja ima odraslog člana sa invaliditetom. Svrha usluge je da doprinese očuvanju celovitosti porodice i unapređenju kvaliteta života svih članova u različitim razvojnim fazama porodičnog života.

Porodica koja ima člana sa invaliditetom, bilo da se radi o detetu, mladoj ili odrasloj osobi sa invaliditetom, suočava se izvorima stresa i nedaćama koji destabilizuju porodični i roditeljski sistem i mogu dovesti do različitih oblika neadekvatnog funkcionisanja porodice  – porodica nije u mogućnosti da na adekvatan način brine o svom članu sa invaliditetom, o sebi samoj, te može doći do neadekvatnog i nepodsticajnog odnosa prema članu sa invaliditetom i do njegovog izmeštanja iz porodice. Porodica takođe može razviti neadekvatan odnos prema svom članu sa invaliditetom i nakon njegovog izmeštanja, te neće biti u mogućnosti da sa njim održava kvalitetan odnos, niti će biti spremna da, nakon sopstvenog osnaživanja, ponovo prihvati svog člana sa invaliditetom.

Usluga je usmerena na odrasle članove porodice, nosioce porodične brige i nege – roditelje deteta ili odrasle osobe sa invaliditetom, ili na druge bliske članove porodice. Ona pre svega jača njihove kapacitete za prevazilaženje specifičnog stresa usled suočavanja sa invalidnošću člana porodice i razvija kapacitet za uspostavljanje adekvatnog odnosa i stava prema članu sa invaliditetom, omogućavajući mu podršku, prihvatanje i podsticaj razvoju.

U odnosu na porodicu, efekti usluge ogledaju se u doprinosu:

  1. Osnaživanju porodice za preduzimanje direktnih akcija za prevazilaženje stresa usled invalidnosti deteta/odraslog člana kroz razvoj samopozdanja i unapređenje spremnosti za upravljanje faktorima rizika;
  2. Smanjenju problematičnog ponašanja člana sa invaliditetom kao rezultat adekvatnih akcija pružaoca nege;
  3. Uključivanju svih članova porodice u brigu u odnosu na člana sa invaliditetom  i unapređenju socijalne podrške i dostupnosti usluga
  4. Sposobnosti porodice da održava ravnotežu zdravlja uprkos teškoćama i da pronalazi načine da bude uspešnija i da živi kvalitetnije nego pre pojave teškoća

Uslugu je u 2015. godini koristilo 25 porodica iz 14 gradova/opština u Srbiji, čiji su članovi sa invaliditetom u riziku da budu smešteni u ustanovu zatvorenog tipa ili se već nalaze u nekoj od ustanova socijalne zaštite. Usluga je realizovana u trajanju od 3 meseca, a pružana je od strane 25 „Porodičnih savetnika“ – profesionalaca iz oblasti socijalne zaštite koji su uspešno završili petodnevni program obuke.

U cilju promocije usluge i kratkog prikaza rezultata, snimljen je kratak film:

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content