Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Atlantic Grupa d.d. / Beograd

Administrator u arhivi

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29

Atlantic Štark

Kratak opis pozicije:

Obavlja sve poslove pisarnice i arhive predviđene Pravilnikom o kancelarijskom i arhivskom poslovanju za sva pravna lica u Srbiji

Primanje dokumentacije za arhiviranje i odlaganje u arhivski depo u skladu sa opštim aktom

Izdavanje arhiviranih predmeta na zahtev uz odgovarajući revers

Uništenje arhivske dokumentacije sa isteklim rokom

Dnevno prima,razvrstava i klasifikuje službenu poštu i poštu na ime

Dnevno otvara službenu poštu

Dnevno zaprimanje, otvaranje i kontrola pošte

Evidencija pošiljaka u informacijski sistem Elektronsko zaprimanje pošte

Elektronsko evidentiranje i otpremanje pošte

Popunjavanje povratnica

Otpremanje pošiljaka po službama

Razvrstava, upisuje i unosi podatke u računar

Popunjava otpremu pošte sa obračunatom pošiljkom

Dostavlja izveštaje o radu ukoliko se traži

Brine o čuvanju baze podataka

Zadužen za pravilan-ispravan unos podataka tj. rad digitalne pisarnice

Rasporedjuje poštu za ekspedovanje

Odgovoran je za osnovna sredstva, dokumentaciju koju kreira I čuva kao I radni material

Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
Srednja ili viša stručna sprema
Ostali uslovi:

Rad na računaru

Napomena u vezi pristupačnosti:

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content