Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Centar za socijalni rad „1.mart“ / Alibunar

Voditelj slučaja

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Alibunar, Save Munćana 3

Kratak opis pozicije:

Praksa se obavlja po internom programu stručnog osposobljavanja Voditelja slučaja u Centru za socijalni rad, koju prati mentor sa iskustvom.

Praktikant će posle obavljene prakse steći osnovne veštine socijalnog rada sa pojedincem, porodicom i u lokalnoj zajednici, i sposobnost da samostalno obradi manje složene predmete iz oblasti porodično-pravne i materijalno-pravne zaštite korisnika.

Praksa se obavlja u prostorijama Centra za socijalni rad u Alibunaru. Voditelj slučaja u Centru za socijalni rad vodi i koordinira postupak procene potreba korisnika, preuzima mere iz nadležnosti CSR u cilju njihove zaštite i stručne podrške, koristeći dostupne resurse centra i drugih službi u lokalnoj zajednici.

Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
VII nivo kvalifikacije. Vrsta kvalifikacije: socijalni radnik, psiholog, pedagog, defektolog, andragog
Ostali uslovi:

Potpisuje se izjava o obavezi čuvanja profesionalne tajne i podataka do kojih se došlo u radu.

Napomena u vezi pristupačnosti:

Objekat pristupačan korisnicima kolica.

Postoji spremnost poslodavca za dodatna prilagođavanja prema potrebama praktikanta.

Mogućnost obavljanja prakse i u formi rada od kuće, on line konsultacija i slično.

Ukoliko je praktikant/kinja iz nekog udaljenog grada, nije nužno da bude prisustan/a svih 5 dana u nedelji, već će se prilagoditi sadržaj prakse i omogućiti on line obuka.

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content