Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Profilisanje dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom u cilju uključivanja na tržište rada

Nakon realizovane obuke za profilisanje dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom u cilju uključivanja na tržište rada, 20 obučenih profesionalaca iz oblasti pedagogije, psihologije, specijalne edukacije i rehabilitacije i socijalnog rada primenilo je stečena znanja i veštine u direktnom radu sa korisnicima.

20 profesionalaca – mentora je u periodu od 2 meseca intenzivno radilo sa nezaposlenim osobama sa invaliditetom, kroz individualne i grupne sesije, kako bi se prevazišle postojeće prepreke za zapošljavanje i nezaposleni pojedinci, osobe sa invaliditetom, osnažili za tržište rada i adekvatno integrisali u radno okruženje.

Cilj usluge profilisanja je pružanje dodatne podrške osobama sa invaliditetom u procesu traženja posla, konkretno:

  • upoznavanje sa sopstvenim mogućnostima i potencijalima za uključivanje na tržište rada
  • pomoć prilikom izbora odgovarajućih profesionalnih ciljeva
  • razvijanje socijalnih spretnosti i veština korisnika

U dvomesečni rad je bilo uključeno ukupno 80 dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca, selektovanih u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanju. Svaki mentor je individualno radio sa 4 korisnika, dok su za grupne sesije mentori radili u paru i u grupi od 8 učesnika.

Nakon profilisanja, svi učesnici će imati mogućnost da pohađaju neku od obuka za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, u skladu sa izrađenim individualnim planovima zapošljavanja.

Projekat realizuje Forum mladih sa invaliditetom od decembra 2018. do decembra 2020. godine, u partnerstvu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Srbije i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore.

Projekat se realizuje u okviru šireg projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, koji je vredan 4.7 miliona evra, i koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projekat ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji  povećanjem zaposlenosti, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija i Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta,  koji će se realizovati u više od 35 gradova i opština u Srbiji do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije i obrazovne ustanove, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju i zapošljavanju, inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja, i na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj i konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja i upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politike u skladu sa najboljom praksom EU, kao i efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.

Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content