Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Saradnja PKS i Foruma mladih sa invaliditetom

    29 april 2010.


Izvršni direktor Foruma mladih sa invaliditetom Željko Iliæ i predsednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin potpisali su memorandum o saradnji, koji predviða zajednièke aktivnosti na primeni novog zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Cilj memoranduma je da se napravi dobra saradnja PKS i Foruma mladih sa invaliditetom i da se zajedno radi na edukaciji i profesionalnoj obuci privrednika i poslovne javnosti, kako bi zakon zaista zaživeo.

Potpisnici memoranduma podsetili su na sam Zakon o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom usvojen u Narodnoj Skupštini R. Srbije prošle godine, kao i na èinjenicu da od  24. maja ove godine stupa na snagu tzv. kvotni sistem po kojem su poslodavci koji imaju do 49 zaposlenih dužni da u radnom odnosu imaju jednu osobu sa invaliditetom, dok su poslodavci koji imaju 50 i više zaposlenih dužni da zaposle najmanje dve osobe sa invaliditetom, i da na svakih narednih zapoèetih 50 zaposlenih imaju po još jednu osobu sa invaliditetom.
 

Ovo se ne odnosi i na novosnovana preduzeæa koja neæe biti u obavezi da zaposle osobe sa invaliditetom dve godine od dana osnivanja. Takoðe, u zakonu su navedeni penali za poslodavce, u visini od tri minimalne meseène zarade, za svaku osobu s invaliditetom koju ne zaposle. Predviðene su i odreðene olakšice: poslodavac koji bude zaposlio osobu sa invaliditetom, uz obezbeðivanje posebnih uslova za rad, moæi æe da ostvari pravo na naknadu troškova za prilagoðavanje radnog mesta, a u sluèaju da zaposli osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva poslodavac æe imati pravo na subvenciju zarade u trajanju od 12 meseci.

Forum mladih sa invaliditetom i Privredna komora Srbije zajednièki æe raditi i u Centru za edukaciju i obrazovanje PKS, kako bi osobe sa invaliditetom mogle da naðu posao i potpuno se integrišu u društvo. PKS je obezbedila i odgovarajuæe poslovne prostorije za osobe sa invaliditetom, a Forum mladih sa invaliditetom moæi æe da koristi mrežu PKS u celoj zemlji i predstavništva u inostranstvu, dok æe Komora, izmeðu ostalog, organizovati i sajmove zapošljavanja za osobe sa invaliditetom.

Potpisani memorandum predstavlja odlièan primer dobre saradnje razlièitih institucija sa nevladinim organizacijama osoba sa invaliditetom, a Forum mladih sa invaliditetom veruje da æe PKS biti idealan partner u naporima da se primeni novi zakon. 

Pogledajte video klip….

Posaljite Link za video

 

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content