Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Trening za trenere, karijerno vođenje i savetovanje za osetljive grupe

U Vrnjačkoj Banji je, u periodu od 11-14.10.2011. godine, održan trening za trenere „Karijerno vođenje i savetovanje za osetljive grupe”, a u okviru projekta Platfoma za karijerno vođenje, podržan od strane Delegacije EU.

Trening je  obuhvatio ciljnu grupu profesionalaca iz četiri lokalne zajednice (Požarevac, Novi Sad, Beograd i Kragujevac) koji su u kontaktu sa mladima u oblasti profesionalne orjentacije i karijernog vođenja.

Cilj treninga je senzibilizacija i obuka predstavnika multisektorskih timova za rad sa mladima iz osetljivih grupa (osobe sa invaliditetom, mladi u sukobu sa zakonom i u riziku sukoba sa zakonom, mladi koji napuštaju institucije, mladi lošeg socio-ekonomskog statusa) u oblasti samospoznaje, informisanja, susreta sa svetom rada i donošenja odluke o izboru zanimanja u skladu sa individualnim i potrebama savremenog sveta rada.

U programu je korišćen interaktivno-kooperativni način obuke, u kome aktivnosti i sadržaji učesnicima omogućavaju da izgrade saznanja, umenja, sposobnosti i vrednosti koje će biti osnova za rad sa mladima iz osetljivih grupa, pružajući pomoć i podršku mladima za realan izbor profesije i prelazak u svet zanimanja i rada.

Okosnicu rada sa mladima na obuci činile su interaktivne radionice sa obiljem raznovrsnih metoda koje daju mogućnost prenošenja znanja mladima.

Polaznici su, između ostalog, informisani o savremenom shvatanju profesionalne orijentacije, i iskustveno su prolazili kroz sve metode/oblike/tehnike karijernog vođenja i savetovanja koje će primeniti u radu sa mladima iz osetljivih grupa. Takođe, zajedničkim radom stvorili su mrežu uzajamne podrške i razmene ideja.

Evaluacija treninga je pokazala visok stepen zadovoljstva i ovladavanja veštinama i tehnikama u radu sa mladima. 20 učesnika iz različitih lokalnih zajednica i sistema podrške (centri za socijalni rad, škole, Nacionalna službe za zapošljvanje, agencija za posredovanje u zapošljavanju) pokazalo je spremnost za dalje aktivnosti u pilotiranju programa i u direktnom radu sa mladima.

{gallery}javni trening/javni trening{/gallery}

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content