Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

Specifični ciljevi:

1. Podizanje aktivizma osoba sa invaliditetom i stakeholdera kroz okrugle stolove i različite oblike kampanje na nivou lokalnih zajednica u kojima se sprovodi projekat.
2. Formiranje Koordinacionog tela za praćenje implementacije Konvencije na nivou gradova u kojima se sprovodi projekat (Beograd, Novi Sad, Subotica, Šabac, Kraljevo, Kragujevac i Niš)
3. Izrada modela monitoringa implementacije Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

Očekivani rezultati:

1. Dobijena potrebna znanja i informacije koja se odnose kako na sadržaj Konvencije, tako i na mogućnosti ostvarivanja prava, uverenost da je pristup EU pravi izbor, porast javnih debata, senzibilizacija javnosti i veća zastupljenost problema OSI u lokalnoj sredini i medijima; unapređena institucionalna saradnja između NGO i lokalnih stakeholdera.
2. Formirano Koordinaciono telo za implementaciju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom; Institucionalno i organizaciono jačanje osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija u oblasti unapređenja njinovih prava
3. Case Study o implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

Primarne ciljne grupe:

1. Organizacije civilnog društva osoba sa invaliditetom
2. Predstavnici institucija na lokalnom nivou (lokalne samouprave, zdravstvene i skolske ustanove, nacionalna služba za zapošljavanje, Centri za socijalni rad, itd).

Sekundarne ciljne grupe:

Predstavnici biznis sektora (preduzetnici i rukovodstvo privrednih komora/udruženja poslodavaca), predstavnici sindikata, Mediji, NVO, sportske i ustanove kulture, šira društvena zajednica.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content